^ Back to Top

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

ประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม”

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถทางการประพันธ์เพลง จัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประพันธ์เพลง “คุณค่าไทย สู่บทเพลงสมัยนิยม” และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการประพันธ์เพลง จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

ลักษณะโครงการ
โครงการนี้เป็นการประกวดบทเพลงไทยที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ โดยจัดให้มีรอบการประกวด ๓ รอบ คือ รอบแรก เป็นรอบคัดเลือกสื่อบันทึกเสียง (โดยส่งมาเป็นไฟล์เสียง) รอบที่สอง เป็นรอบคัดเลือกจากการแสดงสดบนเวทีโดยทีมงานผู้เข้าประกวด และรอบชิงชนะเลิศ เป็นการนำเสนอผลงานเพลงโดยใช้วง MU Pop Orchestra เป็นหลัก ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดจะได้รับการบันทึกผลงานเพลงเพื่อเผยแพร่ในสื่อต่างๆ นอกจากนั้น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้นำเสนอผลงานเพลงของตนสู่สาธารณะต่อไป

กำหนดการประกวด
๑. เปิดรับผลงานเพลงจากผู้เข้าประกวด    เม.ย. ๕๗ – ๖ มิ.ย. ๕๗
๒. จัดงานแถลงข่าว    ๑๔ พ.ค. ๕๗
๓. ช่วงเวลาคัดเลือกจากสื่อบันทึกเสียง    ๙ – ๑๓ มิ.ย. ๕๗
๔. วันตัดสินรอบแรก (คัดเหลือ ๕๐ ผลงาน)    ๑๔ มิ.ย. ๕๗
๕. ประกาศผลรอบแรก    ๑๕ มิ.ย. ๕๗
๖. การจัดอบรมแก่ผู้เข้ารอบ    ๑๖, ๑๗, ๑๘ มิ.ย. ๕๗
๗. ช่วงเวลาให้ผู้เข้ารอบได้เตรียมตัวฝึกซ้อม    ๑๙ – ๒๗ มิ.ย. ๕๗
๘. การประกวดรอบสอง (คัดเหลือ ๒๕ ผลงาน)    ๒๘, ๒๙ มิ.ย. ๕๗
๙. ช่วงเวลาเรียบเรียงเสียงประสาน    ๓๐ มิ.ย. – ๒๗ ก.ค. ๕๗
๑๐. ช่วงเวลาฝึกซ้อมและบันทึกเสียง    ๒๘ ก.ค. – ๕ ก.ย. ๕๗
๑๑. ซ้อมใหญ่รอบชิงชนะเลิศ    ๖ ก.ย. ๕๗
๑๒. รอบชิงชนะเลิศ    ๗ ก.ย. ๕๗

ระเบียบการรับสมัครผลงานเพลง
๑. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าดูรายละเอียดการประกวดที่ เว็บไซด์ http://www.music.mahidol.ac.th/thaipop57 และกรอกแบบฟอร์มใบสมัครอย่างสมบูรณ์เพลงละ ๑ ชุด พร้อมไฟล์อื่นๆ คือ

 • ไฟล์ผลงานเพลงที่ส่งเข้าประกวด เป็นไฟล์ mp3
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไฟล์ jpg โดยสแกนให้มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi หากผู้สมัครใดที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตรแทน
 • รูปถ่ายของผู้สมัครขนาด ๑.๕" x ๒" แนวตั้ง เป็นไฟล์ jpg (มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi)
 • โน้ตเพลงพร้อมคำร้อง (Lead Sheet) เป็นไฟล์ pdf (โดยรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียว)
 • สำเนาใบโอนเงินค่าสมัคร เป็นไฟล์ jpg ให้ถ่ายรูป หรือสแกนก็ได้ 

๒. การส่งเพลงให้ส่งเป็นไฟล์เสียงชนิด mp3 โดมีข้อกำหนดดังนี้

 • จะต้องเป็นเพลงที่มีคำร้องภาษาไทยที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งทำนองและคำร้อง 
 • สามารถใช้ หรือดัดแปลงทำนองจากเพลงพื้นบ้าน หรือทำนองเพลงไทยเดิมได้ แต่ต้องแต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่
 • มีเนื้อหาที่นำมาจากคุณค่าความเป็นไทยตามหลักการของโครงการข้างต้น 
 • มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที ไม่เกิน ๕ นาที 
 • ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน 
 • ไม่มีเพลงอื่นที่เคยเผยแพร่มาก่อน ปะปนมาด้วย 
 • ห้ามประกาศชื่อผู้แต่ง (ให้ประกาศชื่อเพลงอย่างเดียว) 
 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้แต่งคำร้องหรือทำนองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง เพียงคนเดียว หรือมีผู้อื่นแยกกันแต่งด้วยก็ได้ 
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงในส่วนคำร้องและทำนองตลอดการประกวด
 • ผู้เข้ารอบที่สอง และรอบชิงชนะเลิศ สามารถตัดทอน หรือเพิ่มเติม ทวนซ้ำห้องเพลง หรือท่อนเพลงได้ ตามเวลาที่กำหนด

๓. การส่งไฟล์บัตรประจำตัวประชาชน ให้สแกนจากสำเนาที่มีการลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครควรขีดคร่อม และระบุวัตถุประสงค์ไว้ว่า "ใช้เฉพาะเพื่อการเข้าประกวดบทเพลง มหาวิทาลัยมหิดล" พร้อมลงวันที่ไว้ด้วย
๔. การส่งไฟล์โน้ตเพลงและคำร้อง (Lead Sheet) ให้คำร้องอยู่ใต้โน้ต ต้องไม่เขียนชื่อผู้เข้าประกวดไว้ที่ด้านหน้าโน้ตเพลงนี้
๕. ผู้เข้าประกวดเมื่อส่งเข้าผลงานเพลงประกวดแล้ว จะไม่สามารถถอนผลงานออกจากการประกวดไม่ว่าจะโดยสาเหตุใดๆ
๖. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเพลงได้มากกว่า ๑ ผลงาน โดยต้องแยกกันสมัครใหม่ สำหรับผลงานทุกชิ้นที่ต้องการส่งนั้น
๗. ค่าสมัคร ผลงานละ ๕๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ ๓๓๓-๒๑๐๘๒๒-๑
ถ่ายรูปหรือสแกนใบโอนเงินเป็นไฟล์ jpg ส่งมาพร้อมกับผลงานเพลง ให้มีรายละเอียดของจำนวนเงิน เลขที่ และวันที่ของใบโอนเงินอย่างชัดเจน ไม่ถูกเงาบัง หรือไม่ชัด หากโอนเงินให้กับหลายๆ ผลงาน ให้ระบุด้วยว่ามีผลงานเพลงชื่ออะไรบ้าง อย่างชัดเจนในไฟล์เดียวกัน และส่งไฟล์สำเนานี้ทุกๆ ผลงานเพลงอย่างครบถ้วน
๘. สามารถสมัครได้ทางเว็บไซด์เท่านั้น และวิทยาลัยฯ จะตั้งเวลาปิดระบบการรับสมัคร ในวันที่ ๖ มิ.ย. ๕๗ เวลา ๒๔.๐๐ น.
๙. ผู้สมัครต้องส่งผลงานเพลง ใบสมัคร และไฟล์หลักฐานอื่นๆ อย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑ ระบบรับสมัครจึงจะอนุญาตให้ผ่านได้ ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันว่าระบบได้รับผลงาน และหลักฐานต่างๆ เบื้องต้นแล้ว จากนั้น เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงในการตรวจความถูกต้อง และลงทะเบียนผลงานเข้าระบบฐานข้อมูล ผู้สมัครจะได้รับการยืนยันความสมบูรณ์ของการส่งผลงานอีกครั้งหนึ่ง

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

 • ความไพเราะกลมกลืนกันของคำร้องและทำนอง ๑๕ คะแนน
 • ความเด่นชัดของ อัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง ของบทเพลง ๑๕ คะแนน
 • ความสมเหตุสมผลในการใช้ฉันทลักษณ์ และคีตลักษณ์ ของบทเพลง ๑๕ คะแนน
 • ความสามารถในการควบคุมการสื่อความหมาย ๑๕ คะแนน
 • ความถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของการประกวด ๒๐ คะแนน
 • ดุลยพินิจของกรรมการ ๒๐ คะแนน 

การเตรียมการ และการเรียบเรียงเสียงประสาน
๑. รอบส่งสื่อบันทึกเสียง ผู้เข้าประกวดสามารถเรียบเรียงเสียงประสานเองหรือให้ผู้อื่นเรียบเรียงให้ก็ได้ ผู้สมัครสามารถขับร้องเพลงนั้นด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นร้องก็ได้
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบสอง จะมีเวลาให้เตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อแสดงสดบนเวที โดยสามารถใช้วงชนิดใดก็ได้ ผู้สมัครจะร่วมแสดงด้วยหรือไม่ก็ได้ ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อฝึกเตรียมการ เป็นเงินผลงานละ ๕,๐๐๐.- บาท
๓. ผู้เข้ารอบ ชิงชนะเลิศ จะนำเสนอบทเพลงโดยวงดุริยางค์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Pop Orchestra) ผู้สมัครสามารถมอบหมายให้วิทยาลัยฯ เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหากต้องการจัดหาผู้เรียบเรียงเอง วิทยาลัยฯ จะไม่ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข ให้กับงานเรียบเรียงนี้ภายหลังได้ ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับรางวัลผลงานละ ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับการประสานงานให้เข้าฝึกซ้อม และบันทึกเสียงร่วมกับวง MU Pop Orchestra ตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และช่วงก่อนวันแสดงจริง 
๕. ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งรอบสอง และรอบชิงชนะเลิศ ต้องให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม การฝึกซ้อม การจัดส่งเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ให้ทันเวลาตามที่ร้องขอ

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
วิทยาลัยฯ จะเป็นผู้จัดหานักร้องให้เหมาะสมกับเพลงให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือผู้เข้าประกวดจะเป็นผู้ขับร้องเพลงด้วยตนเอง หรือจัดหาให้ผู้อื่นร้องแทนก็ได้ โดยวิทยาลัยจะไม่ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้

รางวัล
๑. ผู้ผ่านเข้ารอบสอง จะได้รับค่าใช้จ่ายฝึกซ้อมและเตรียมการผลงานละ ๕,๐๐๐.- บาท
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลผลงานละ ๑๐,๐๐๐.- บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓. ในรอบชิงชนะเลิศ จะมีรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท และโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕๐,๐๐๐.- บาท และโล่เกียรติยศ
 • รางวัล Popular Vote ๒๐,๐๐๐.- บาท และโล่เกียรติยศ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
  25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา 
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • โทร. 081-922-5038
 • โทรสาร 0-2800-2530
 • อีเมล์ thaipop57@gmail.com
หมดเขต: 
17 พ.ค. 2014 10:00 to 06 มิ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.