^ Back to Top

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด, รปูถ่าย, เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ประทานจากวัด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ให้ความสนใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • เป็นการเปิดโอกาส และส่งเสริมให้เด็ก ได้พัฒนาศักยภาพต่างๆของตนเอง และอาจนำไปเป็นอาชีพในอนาคต
 • เป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชนกับพระพุทธศาสนา
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าวัดในวันวิสาขบูชา
 • เพื่อให้เยาวชนไม่ลืมวันสำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนา และสานต่อให้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของโลกรายละเอียดโครงการ

หัวข้อการประกวด
“วิสาขบูชา รู้ธรรม รู้ทำ”

ระดับการประกวด
1. ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)   
2. ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 –ป.6) 
3. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) 
4.ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

ประเภทและรายละเอียดการประกวด

 • ภาพวาด ขนาด A4 (21 x 29.5 เซนติเมตร) แบ่งการประกวดเป็น 4 ประเภท  ดังนี้
  • ภาพวาดสีไม้               ประกวดระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1– ป.3)
  • ภาพวาดสีน้ำ               ประกวดระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4 – ป.6)
  • ภาพวาดสีชอล์ค          ประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 – ม.3)
  • ภาพวาดสีอะคริลิค      ประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 – ม.6)
 • เรียงความ เนื้อหาไม่เกิน
  1 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร “Angsana New” ขนาด 16 ประกวด 2 ระดับ ดังนี้
  • 2.ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
  • 1.ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
 • รูปถ่ายขนาด 4R / KG (4 x 6 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ(ใบแรก : รู้ธรรม / ใบที่สอง : รู้ทำ) ประกวด 2 ระดับ ดังนี้
  • 1.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • 2.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

กำหนดส่งผลงาน

 • ทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งที่ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 1003 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 16 มิถุนายน 2557 (ตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
 • ตัดสินผลงานและประกาศรางวัลภายในเดือนมิถุนายน ทางเว็บไซต์ www.watsraket.com , www.jariyatam.com

รางวัลการประกวด 

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่ประทาน
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่ประทาน
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่ประทาน
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางัวล ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่ประทาน

​สอบถามรายละเอียด
ศูนย์บริการข้อมูล (Call Center) โทร. 02-242-4499

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
320,000 Baht
หมดเขต: 
17 พ.ค. 2014 10:00 to 16 มิ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.