^ Back to Top

เมษายน 2022

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2022-06-15 16:30

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศนียบ

หมดเขต: 
ศ, 2022-05-20 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022 ภายใต้หัวข้อ "True Nature – Reveal the Secret of Nature"

หมดเขต: 
ศ, 2022-05-27 16:00

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ SCG ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินสนับสน

หมดเขต: 
อ, 2022-05-10 16:30

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม :

หมดเขต: 
อา, 2022-06-05 16:30

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

mombie ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือจบแล้วไม่เกิน 3 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้ารวมงานกับ mombie หรือพาร์ทเ

หมดเขต: 
อา, 2022-05-01 16:30

ประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน"

ประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน"

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย/คลิป หัวข้อ "กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน" เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50 ของ กทม. ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2022-06-30 16:30

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "Save

หมดเขต: 
อา, 2022-05-15 16:30

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

Premium Home Office Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อา, 2022-05-15 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

หมดเขต: 
อ, 2022-05-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) "สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พ

หมดเขต: 
อ, 2022-05-10 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022"

กระทรวงพาณิชย์ โดย DITP ขอเชิญผู้ประกอบการ นักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 "Design Excellence Award (DEmark) 2022" ชิงรางวัล พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-03 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2022-06-10 16:30

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "Kibo Robot Programming Challenge"

แข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astrobee "Kibo Robot Programming Challenge"

องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (National Aeronautics and Space Administration: NASA) ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

หมดเขต: 
จ, 2022-05-16 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.