^ Back to Top

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ กลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าระดับ High-end และ กลุ่มสินค้า Silver economy

หัวข้อการประกวด

 1. ประกวดการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายลวดลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิกของสถานีเกษตรหลวง/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน 39 พื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
 2. ประกวดผลิตภัณฑ์จากกัญชง 1 Collection ประกอบด้วย หมวก รองเท้า และกระเป๋า

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และ กลุ่มประชาชนผู้สนใจ ไม่จำกัดอาชีพ เพศและอายุ
 2. ส่งในลักษณะบุคคล หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน

รูปแบบในการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบ Sketch Design พร้อมแนวคิดการออกแบบโดยมีแบบร่างความคิด สร้างสรรค์ พร้อมลงรายละเอียดการออกแบบพร้อมคำอธิบายตามหัวข้อและประเภทที่กำหนด
 2. ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ขนาดผลงานไม่เกิน 29.7*42 เซนติเมตร จำนวนไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • แนวคิดในการออกแบบ ภาพแรงบันดาลใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการออกแบบ
  • ภาพแบบร่าง Sketch Design พร้อมตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ในการผลิตผลงาน
  • ระบุประเภทที่สมัครประกวดที่มุมขวาล่างทุกหน้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • กรุณาเขียน ชื่อ ที่อยู่ พร้อมรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้เข้าประกวดไว้ด้านหลังทุกหน้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครหรือตัวแทนกลุ่ม

เกณฑ์การตัดสินผลงาน

 1. ผลงานที่มีเอกลักษณ์ออกแบบขึ้นใหม่ มีความโดดเด่น ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
 3. ความเป็นไปได้ในการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
 4. ทุกผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบต้องสามารถผลิตออกมาเป็นชิ้นงานที่เสนอต่อคณะกรรมการ และเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง
 5. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวด ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ สิ่งทอ นักออกแบบด้านเครื่องแต่งกาย ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาด โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง

การจัดส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ที่
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ
ตึกปฏิบัติการ 2 ชั้น 2 ที่อยู่ 910 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ระยะเวลาในการจัดส่งผลงาน

 • ส่งผลงานรูปแบบ Sketch Design ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • คัดเลือกรูปแบบ Sketch Design และประกาศผลงานทางเพจ งานหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • ส่งผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 • ตัดสินผลงาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรอบสุดท้ายผ่าน เพจ งานหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • เพจ : งานหัตถกรรมมูลนิธิโครงการหลวง (www.facebook.com/handicraftroyalproject)
 • โทร. 053324001 ต่อ 101
 • อีเมล์ handicraft.rpf@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แผนกประชาสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง

File attachments: 
หมดเขต: 
27 เม.ย. 2022 08:30 to 20 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.