^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ชิงโล่ เกียรติบัตร และคอร์สเรียนออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านศิลปะ"

หัวข้อการประกวด
"แผ่นดินเดียวกัน"

ประเภทการประกวด

 • อายุ 6 – 9 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A3
 • อายุ 10 - 12 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A3
 • อายุ 13 - 15 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A2
 • อายุ 16 - 18 ปี
  ขนาดของผลงาน ขนาด A2

หมายเหตุ ผลงานสามารถสร้างสรรค์ได้อิสระในแนวตั้งหรือแนวนอน

เทคนิคของผลงาน

 • จิตรกรรม 2 มิติ ไม่จำกัดประเภทสีและเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์
 • กรณีใช้เทคนิคที่มีความหนานูน ผลงานจะต้องมีความนูนสูง ไม่เกิน 3 เซนติเมตร

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานต้องกรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง พร้อมเขียนคาบรรยายแนวคิดของผลงาน ประมาณ 5 - 6 บรรทัด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จากตัวผู้ส่งผลงานเท่านั้น ไม่เป็นการคัดลอกผลงานจากผู้อื่น หากพบว่ามีการคัดลอกผลงานจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดรายการใดมาแล้ว และเป็นที่ประจักษ์ในภายหลัง ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 1 ชิ้น
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จะสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ได้
 • หากผลงานเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง กรรมการและผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 5 มิถุนายน 2565
 • หมดเขตรับผลงานวันที่ 5 มิถุนายน 2565 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการ เป็นสำคัญ)
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 25 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงนิทรรศการ วันที่ 4 - 31 กรกฎาคม 2565 ณ มิวเซียมสยาม

ทั้งนี้ กำหนดการและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สถานที่จัดส่งผลงาน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
วงเล็บมุมซอง (ประกวดวาดภาพแผ่นดินเดียวกัน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ "พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านศิลปะ" โดยสถาบันสอนศิลปะเด็กบ้านศิลปะสีโป๊ว สตูดิโอ มูลค่า 4,500 บาท จำนวน 32 รางวัล มูลค่ารวม 144,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ในวัน และเวลาราชการ

 • โทรศัพท์ 02-651-6535
 • โทรสาร 02-651-6541
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
18 เม.ย. 2022 08:30 to 05 มิ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.