^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ผ่านการนําอัตลักษณ์และภูมิปัญญาผ้าไทย มาสอดแทรกและผสมผสานในผลงานการออกแบบ และถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสชื่นชม ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยร่วมสมัย อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการสวมใส่และการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
 • ประชาชนทั่วไปไม่จํากัดอายุและเพศ

หัวข้อการประกวด
“ไทยใส่สบาย”
ผู้เข้าประกวดต้องนําผ้าไทย ซึ่งก็คือผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทย มาเป็นวัตถุดิบ ในการออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” เพื่อให้คนไทยได้เห็นว่าผ้าไทยสามารถนํามาออกแบบให้สวยงาม ใส่ได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทํางาน และสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวัน

รูปแบบผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องส่งแฟ้มผลงานแบบร่าง (Sketch Design) เครื่องแต่งกายบุรุษหรือ เครื่องแต่งกายสตรี จํานวน ๑ คอลเลคชั่น ซึ่งประกอบด้วย ๒ แบบร่าง
 • งานออกแบบทุกชุดต้องใช้ผ้าไทยที่มาจากภูมิปัญญาไทยเป็นวัสดุหลัก ผ้าไทยในที่นี้ หมายถึง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ หรือผ้าที่แสดงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น
 • ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบผลงานของผู้อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • แฟ้มผลงานมีขนาดไม่เกิน A3 ประกอบด้วย
  • ภาพแสดงถึงแนวความคิด แรงบันดาลใจในการออกแบบ (Design Concept) โดยจะต้องมี แนวคิดที่คํานึงถึงการใช้ผ้าไทยเป็นวัสดุหลัก
  • ภาพแบบร่าง (Sketch Design) และตัวอย่างผ้าหรือวัสดุที่จะใช้ผลิตผลงานจริง
  • ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปของผู้เข้าประกวด
  • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เข้าประกวด พร้อมลงนามรับรอง
  • กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ด้านหลังของทุกหน้า ในแฟ้มผลงาน และโปรดทําสําเนาแฟ้มผลงานไว้กับตนเอง ทั้งนี้ ทางสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ส่ง แฟ้มผลงานคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้นําไปใช้งานได้จริง

การส่งผลงาน

 • ส่งแฟ้มผลงานตามช่องทาง ดังนี้
  • ส่งด้วยตนเองที่
   สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  • ส่งทางไปรษณีย์ที่
   กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”
   สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม
   ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขยายเวลาถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินสด ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล) เงินสดรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๓

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
160,000 Baht
หมดเขต: 
11 เม.ย. 2022 08:30 to 31 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.