^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 16 : GIT's World Jewelry Design Awards 2022 ภายใต้หัวข้อ "True Nature – Reveal the Secret of Nature" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงในอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ
 • เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการออกแบบเครื่องประดับให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
 • เพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

วิธีการสมัคร
ผู้เข้าสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้สองรูปแบบได้แก่

 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
  • เข้าเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดรูปผลงานการออกแบบให้ครบถ้วน
  • ภาพผลงานจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI *ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
  • เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด ‘ส่งใบสมัคร’
  • ผู้เข้าสมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครหากสมัครเสร็จสมบูรณ์
  • *หากไม่ได้รับอีเมลยืนยัน กรุณาสมัครอีกครั้ง หรือแจ้งแอดมินผ่านทางเพจเฟซบุ๊ค www.facebook.com/gitwjda
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบ EMS หรือส่งด้วยตนเอง
  • ดาวน์โหลดและปริ้นท์ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.gitwjda.com/application (กดไปที่ปุ่มสีแดงด้านซ้ายมือ) โดยสามารถปริ้นท์เป็น ขาว-ดำ หรือ สี
  • กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนโดยเขียนด้วยตัวบรรจง
  • จัดส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่สถาบัน รายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่าง
  • คุณฐิตินทรีย์ ลีลาวัฒนสุข (ฝ่ายฝึกอบรม) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
   140 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
   (โดยระบุหน้ากล่อง/ซองว่า ส่งประกวด)
  • *กรณีส่งผลงานมาทางไปรษณีย์หรือมาส่งด้วยตนเอง ผลงานจะต้องส่งมาถึงที่สถาบันภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 16.00 น.

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน

 • ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น ตัวอย่างเช่น สร้อยคอ ต่างหู กำไล เท่ากับ 1 คอลเลคชัน หรือ สร้อยคอ แหวน เข็มกลัด เท่ากับ 1 คอลเลคชัน *การส่งใบสมัคร 1 ครั้ง สามารถส่งได้เพียง 1 คอลเลคชัน โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครได้สูงสุด 3 ครั้ง หรือ 3 คอลเลคชัน ตลอดระยะเวลาเปิดรับสมัคร
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดมาในรูปแบบรายบุคคล หรือแบบทีม (1 ทีม ไม่เกิน 3 รายชื่อ) โดยสามารถเลือกส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ตัวอย่างเช่น [ใส่เครื่องหมาย ติ๊กถูก] สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมได้ทั้งหมด 3 ผลงาน [ใส่เครื่องหมาย กากบาท] ไม่สามารถทำได้: ผู้เข้าประกวด A ส่งผลงานในรูปแบบทีมมา 1 ผลงาน และแบบรายบุคคล 2 ผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็นภาพวาดสีสวยงาม โดยไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ หรือ ภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้อัญมณีชนิดและสีใดก็ได้ และสามารถนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริงและสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้อง ไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำ ผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากปรากฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้เข้าประกวด สามารถยื่นข้อโต้แย้งหรืออุทธรณ์ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลรอบคัดเลือกแบบวาดบนเว็บไซต์ของสถาบัน เป็นลายลักษณ์อักษณ พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของผู้ยื่นอุทธรณ์ หากไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด โดย ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 1,500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 USD พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัล GIT Popular Design 2022 เงินรางวัลมูลค่า 500 USD พร้อมโล่เกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ
*เงินรางวัลขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัล
*ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 4 คนสุดท้ายจะต้องผลิตชิ้นงานจริงร่วมกับสปอนเซอร์และนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
*ผู้เข้าประกวดจะต้องร่วมพิธีมอบรางวัลตามที่สถาบันกำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2634 4999 ต่อ 311
 • โทรสาร 0 2634 4970
 • www.facebook.com/gitwjda
File attachments: 
หมดเขต: 
25 เม.ย. 2022 08:30 to 27 พ.ค. 2022 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.