^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • จำนวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย
  • ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวด า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI
  • คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
  • การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้
 • ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ (imagination) การเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีแนวคิด ดังนี้
  • ภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนานวัตกรรมมนุษย์และสังคม การพัฒนาชุมชนร่วมสมัย องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ งานอาสาสมัคร การประเมินโครงการพัฒนา การลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติงานสนาม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)
  • ให้ความหมายสื่อถึงศาสตร์แห่งการพัฒนา “พัฒนศาสตร์” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนของประชาคมโลก”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร (ที่ลงนามแล้ว) ส่งพร้อมชุดผลงาน ได้ที่ https://forms.gle/y8ZiK6rQU9JqCQcc6
 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีค าอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบค าอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้
 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจวิทยาลัย (www.facebook.com/psds.thammasat) และเว็บไซต์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (www.psds.tu.ac.th)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเป็น วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
 • มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ทุกประเภท

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ติดต่อรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรภายในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2565 (จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง)
 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้ได้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม

 • งานสื่อสารองค์กร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Email : pr@psds.tu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจิราวุธ สุปัญญา

File attachments: 
หมดเขต: 
27 เม.ย. 2022 08:30 to 15 มิ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.