^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร"

NPS และ Double A Power ปลูกพลังงานสานจินตนาการเด็กไทย เชิญชวน นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถม หรือมัธยม ร่วมประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ "ถ้าปลูกพลังงานได้ ชีวิตจะเป็นอย่างไร" ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมหรือมัธยม
2. การประกวดวาดภาพระบายสีแบ่งออกเป็น 2 ระดับ
- ระดัมประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา

โครงการประกวดออกแบบไหมไทยร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท!!!

ประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย มีใจรักการออกแบบ ร่วม โครงการประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย โชว์ไอเดียเด็ดๆชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอและแฟชั่นร่วม

Deadline: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน นักเรียน นักศึษา และผู้สนใจทั่วไป เนื่องด้วย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบัน จึงได้จัดโครงการ ประกวดตราสัญลักษญ์(logo contest) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ การจดจำ แก่บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท
เรียบเรียง : http://contestwar.com

Deadline: 
Fri, 2011-03-11 (All day)

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระ และจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจแล

Deadline: 
Mon, 2011-05-02 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

การประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 8 นาที ในหัวข้อ “โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม”

เนื้อหาเกี่ยวกับ

 • ผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม และญาติ ที่ยังไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
 • อาการบ่งชี้ของโรคสมองเสื่อม
 • การป้องกัน ดูแล รักษา
 • ผลกระทบต่อผู้ป่วย และญาติ/ผู้ดูแล

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ

  ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 1

  赛大能言言语语汉美南

  โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงาม และมีความหมายลึกซึ้ง อันเป็นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการท่องกลอน เล่านิทาน และร้องเพลงจีน เพื่อให้สามาร

  ประกวดคลิปแสดงความสามารถ "Tell us you wanna be" อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็ม

   ประกวดคลิปแสดงความสามารถ "Tell us you wanna be"

  รองเท้าผ้าใบ โกลด์ซิตี้ ชวน นักเรียน และประชาชนทั่วไป ประกวดคลิปแสดงความสามารถ หัวข้อ "Tell us you wanna be" อยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็ม ความยาวไม่เกิน 1:30 นาที ปลดปล่อยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ลองทำสิ่งที่อยากทำ ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2554
  เรียบเรียง : http://contestwar.com

  ประกวดตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้

  ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชนภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจ ส่งประกวดตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

  1. วัตถุประสงค์
  1.1 เพื่อออกแบบตราเครื่องหมายเครือข่ายพลังงานทางเลือกภาคใต้

  ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยในภาคเหนือ โดยได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีไทยในเขตภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เห็นความสาคัญของดนตรีไทย ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

  ประกวดภาพถ่าย "สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ"

  สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ประกวดภาพถ่ายที่บอกถึง อำเภอทองผาภูมิ ภาพวิถีชีวิต ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพธรรมชาติ

  งานวันเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 9 มีนาคม 2554

  ประเภทของการประกวด
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป

  หัวข้อในการประกวด
  สะพายกล้อง ท่องทองผาภูมิ

  Pages

  Subscribe to RSS - นักเรียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.