^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 หัวข้อ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2

ขยายเวลา ขอเชิญผู้สนใจสมัคร ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film หัวข้อ พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วันนี้ ถึง 4 พฤษภาคม 2555 เพื่อคัดเลือก 6 ทีม ผู้โชคดี เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงทุนกว่า 250,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2012-05-04 23:59

ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข

มูลนิธิสัมมาชีพ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่ายเชิงคุณภาพ หัวข้อ สัมมาชีพกับความสุข เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมสัมมาชีพ ผ่านทางภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 44,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2012-05-31 16:00

ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร ความยาวของเพลง 2-3 นาที ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวด Clip Video หัวข้อ เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด Clip Video หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” ความยาว 3 - 5 นาที ชิงรางวัล iPhone4 และเงินรางวัลรวม 8,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2012-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย "กัลปพฤกษ์งามใน มข."

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ ป่าไม้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย จึงเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่าย "กัลปพฤกษ์งามใน มข." ชิงเงินรางวัลรวม 11,000 บาท

รางวัล

  Deadline: 
  Fri, 2012-03-30 16:00

  ประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้) High School Band Contest 2012

  บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด, ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษา โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่

  Deadline: 
  Sat, 2012-03-31 16:00

  ประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ชิงเงินรางวัลรวม 39,000 บาท

  Deadline: 
  Mon, 2012-04-30 16:00

  ประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ครั้งที่ 7 หัวข้อ น้ำกับชีวิต

  ประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ครั้งที่ 7 หัวข้อ น้ำกับชีวิต

  สสวท. เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ครั้งที่ 7 "น้ำกับชีวิต" ซึ่งเป็นภาพที่สื่อให้เห็นคุณและโทษของน้ำ ในแง่มุมต่างๆ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท

  Deadline: 
  Sun, 2012-07-01 16:00

  Pages

  Subscribe to RSS - นักเรียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.