^ Back to Top

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

ประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC”

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คำคม คำโค๊ด” (Quotes Awards) หัวข้อ “เด็กไทยในยุค AEC” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รู้จักและเข้าใจพันธกิจของ สมศ.
๒. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กไทยได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้เรียน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ และการเขียนภาษาไทยอย่างถูกหลัก
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณสมบัติผู้ส่งประกวด แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

หลักเกณฑ์ในการประกวด
๑. ประกวดคำคมในรูปคำขวัญ คำนิยาม กลอน ฯลฯ โดยไม่จำกัดรูปแบบ แต่มีความยาวไม่เกิน ๓๕ คำ
๒. เนื้อหาสาระสะท้อนถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ของเด็กไทย มีความเป็นอัตลักษณ์ไทย ปลูกจิตสานึกให้เด็กไทยเกิดการพัฒนาคุณภาพตนเองให้พร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๔. ผลงานต้องไม่ละเมิดสิทธิ หรือคัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และไม่เคยปรากฎในสื่ออื่นมาก่อน
๕. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน และให้ใช้ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ให้ชัดเจนตามความเป็นจริง

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โจทย์แนวคิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ประการ คือ คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์ หรือ “เก่ง ดี งาม”

  • เก่ง คือ ความรู้และความสามารถ ซึ่งความรู้เกิดจากสิ่งที่ได้ฟัง พูด อ่าน เขียน สัมผัสและประสบการณ์
  • ดี คือ การกระทาที่เป็นคุณ กำหนดโดยองค์กร สังคมและชุมชน อาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
  • งาม คือ ลักษณะที่เป็นคุณหรือสิ่งที่บ่งชี้คุณค่าความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้าใจไมตรี มีมารยาท สัมมาคารวะ กาลเทศะ และอ่อนน้อมถ่อมตน

“คุณภาพ คุณธรรม คุณลักษณ์” เป็นนิยามของศิษย์ในอุดมคติที่ สมศ. กำหนดไว้เป็นหลักในการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน โดยคุณภาพมองที่ความรู้ คุณธรรมพิจารณาจากการกระทาที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม คุณลักษณ์ประเมินจากคุณลักษณะทางสังคมที่เหมาะสมตามวิถีสังคมไทย แนวคิด “เก่ง ดี งาม” สามารถตอบโจทย์ใหญ่ในเรื่องของคุณภาพการศึกษาได้ดีที่สุด และพัฒนาเด็กไทยให้สามารถแข่งขันได้เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการส่งประกวด
๑. ส่งโดยใช้พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไปรษณียบัตร และเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
๒. ส่งไปรษณียบัตรมาที่

ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
(วงเล็บมุมซองว่าประกวดคาคม)
ถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๖-๓๙๕๕ ต่อ ๑๘๕ (ภัคพิชา ภู่ทับทิม)
  • โทรสาร ๐-๒๒๑๖-๕๐๔๓-๖
  • อีเมล : puckpicha@onesqa.or.th
Total Prize Money: 
10,000 Baht
Deadline: 
17 Jun 2016 10:00 to 30 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.