^ Back to Top

ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๑. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ๒๕๕๙
หมายเหตุ
๑. จากัดจานวนผู้ประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพียง ๕๐ คน โรงเรียนละไม่เกิน ๑ คน
๒. จากัดจานวนผู้ประกวดระดับอุดมศึกษาเพียง ๕๐ คน แต่ละสถาบันส่งได้คณะวิชาละไม่เกิน ๓ คน
๓. ผู้ประกวดต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/readingthai2016

กติกา
๑. คณะกรรมการตัดสินจะกาหนดบทอ่านออกเสียงในรอบคัดเลือกให้ผู้ประกวดได้ฝึกอ่านล่วงหน้า โดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/readingthai2016 ส่วนในวันประกวด คณะกรรมการตัดสินจะเตรียมต้นฉบับบทอ่านอออกเสียงรอบคัดเลือกไว้ให้ในห้องประกวด
๒. ในรอบคัดเลือก ผู้ประกวดจะต้องมารายงานตัวก่อนเริ่มการประกวด ๓๐ นาที เมื่อเริ่มประกวดจะต้องรอในห้องเก็บตัว และเข้าประกวดที่ห้องประกวดทีละ ๑ คน ลาดับของผู้ประกวดในรอบคัดเลือกจะใช้วิธีจับสลาก
๓. ในรอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ประกวดเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับละ ๑๐ คน โดยประกาศผลหลังการแสดงละครเวทีเรื่องทุติยะวิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ ในช่วงบ่าย
๔. ในรอบชิงชนะเลิศ ผู้ประกวดจะต้องมารายงานตัวก่อนเริ่มการประกวด ๑๐ นาที เมื่อเริ่มประกวดจะต้องรอในห้องเก็บตัว และเข้าประกวดที่ห้องประกวดทีละ ๑ คน ลาดับของผู้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีจับสลาก
๕. ในรอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการตัดสินจะเตรียมบทอ่านออกเสียงไว้เป็นบทเดียวกันสาหรับผู้ประกวดทุกคนในแต่ละระดับ โดยจะแจกให้ผู้ประกวดได้ศึกษาพร้อมกันก่อนเริ่มการประกวดเป็นเวลา ๑๐ นาที จากนั้นจะเก็บบทอ่านออกเสียง แล้วเริ่มการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ตามลาดับ โดยผู้ประกวดจะต้องอ่านจากต้นฉบับบทอ่านที่คณะกรรมการตัดสินเตรียมไว้ให้ในห้องประกวด
๖. ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ก่อนการประกวดผู้ประกวดทุกคนจะต้องรออยู่ในห้องเก็บตัวเท่านั้นและไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้ หลังจากผู้ประกวดแต่ละคนอ่านบทอ่านออกเสียงเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องอยู่ในห้องประกวดในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้จนกว่าจะประกาศผล ส่วนผู้ติดตามจะต้องอยู่ในห้องประกวดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ประกวด หากมีธุระจาเป็นต้องแจ้งผู้ประสานงานของคณะกรรมการจัดการประกวด
๗. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัคร
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/readingthai2016
๒. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
๓. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ readingthai2016@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประกวดทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th/readingthai2016 ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หมายเหตุ
๑. ผู้ไม่มีรายชื่อตามประกาศของภาควิชาภาษาไทย ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด
๒. คณะกรรมการจัดการประกวดจะจากัดจานวนผู้ประกวดแต่ละระดับเพียง ๕๐ คน ตามลำดับการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
๓. ผู้สมัครจะต้องแสดงบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่มีชื่อสกุลและรูปผู้สมัคร เพื่อลงทะเบียนในวันประกวด

เกณฑ์การตัดสิน
๑. อักขรวิธี พิจารณาด้านการออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเสียงควบกล้า การอ่านออกเสียงตรงตามอักขรวิธีในภาษาไทย และการอ่านได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีการตู่ ตก เติม
๒. น้าเสียง พิจารณาด้านการอ่านอย่างมีชีวิตชีวา กังวาน น่าฟัง ไม่ยานคาง เสียงไม่ดังหรือเบาจนเกินไป การออกเสียงอย่างชัดถ้อยชัดคา เป็นธรรมชาติ และการใช้น้าเสียงสอดคล้องกับประเภทของบทอ่านแต่ไม่ใช่การอ่านตีบท
๓. จังหวะ พิจารณาด้านการควบคุมความเร็วในการออกเสียง ลีลาการอ่านที่สม่าเสมอ และการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง
๔. บุคลิกภาพ พิจารณาด้านการวางตัว และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม

รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ ระดับละ ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับละ ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับละ ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร
๔. รางวัลชมเชย ระดับละ ๗ รางวัล ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท และเกียรติบัตร
หมายเหตุ
ผู้ประกวดทุกคนและทุกสถาบันจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด

ก้าหนดการ

  • การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  • การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์ประกวด วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
  • การประกวด วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ติดต่อสอบถาม
อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ readingthai2016@gmail.com

Deadline: 
17 Jun 2016 10:00 to 15 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.