^ Back to Top

การประกวดทั่วไป

การประกวด หรือ การแข่งขันทั่วไป ที่ยังไม่ได้ระบุประเภทของการประกวด หรือ จำนวนของการประกวดนั้น มีจำนวนไม่มากพอ ที่จะแยกออกเป็น หมวดของการประกวดใหม่ได้

แข่งขัน "The Low Carboner Contest"

แข่งขัน "The Low Carboner Contest"

นิตยสารสารคดีในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "The Low Carboner Contest" (รอบบุคคลทั่วไป) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-08-12 16:00

ประกวด New Gen Star 2018 @ Platform วงเวียนใหญ่

ประกวด New Gen Star 2018 @ Platform วงเวียนใหญ่

ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด New Gen Star 2018 @ Platform วงเวียนใหญ่ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Thu, 2018-08-02 05:24

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูโดย ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการโฮมสเตย์ สมัครเข้าร่วมการประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 3,200,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-07-13 16:00

ประกวดเรื่องราวของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ อยู่ในความประทับใจ ตอน “ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด”

ประกวดเรื่องราวของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ อยู่ในความประทับใจ ตอน “ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด”

มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ปวช./ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องราวของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ อยู่ในความประทับใจ ตอน “ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด” ในโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ชิงรางวัลทริปเปิดประสบการณ์ทั

Deadline: 
Mon, 2018-06-25 11:10

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2

AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีท

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018"

ประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018"

บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดแก้วแบลคมอร์ส "Blackmores B for Earth 2018" ภายใต้แนวคิด "1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของน้อง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"

ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Tue, 2018-06-05 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่ ชิงเงิ

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต และการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหา

Deadline: 
Tue, 2018-07-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - การประกวดทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.