^ Back to Top

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์
2. เพื่อสนองพระราชดำริฯ และดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับกรอบการใช้ประโยชน์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และระบบฐานข้อมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อสร้างเครื่องมือสื่อสารโครงการฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนทั้งภาครัฐ และเอกชนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • จำนวนผู้เข้าประกวดกลุ่มละ 5-7 คน
 • แต่ละกลุ่มจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างผลงาน 1 ท่าน
 • โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถส่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 กลุ่ม แต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 • จะต้องนำพันธุ์ไม้พฤกษศาสตร์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นตามภูมิภาคที่อาศัยอยู่เท่านั้นมาใช้ในการจัดสวนส่งเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองไม่มีการคัดลอก หรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น หรือเคยเผยแพร่ หรือปรากฏในที่อื่นๆ หรือสื่อใดๆ มาก่อนหากพบว่าผู้เข้าประกวดทำผิดกติกา คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

กำหนดการประกวดโรงเรียนต้นแบบ

 • ระยะเวลาส่งผลงานในรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 17 มิถุนายน 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบสอง 15 ทีม วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 • กิจกรรม Workshop 2 วัน 1 คืน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559
 • ระยะเวลาส่งผลงานในรอบสอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2559
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน 6 ทีม วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 • นำเสนอผลงาน 6 ทีม รอบชิงชนะเลิศ และงานมอบรางวัล วันที่ 1 สิงหาคม 2559

รางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบ

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลรวม 60,000 บาท แบ่งเป็น
  • สถานบันการศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา 40,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 20,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลรวม 35,000 บาท แบ่งเป็น
  • สถานบันการศึกษา ได้รับโล่รางวัล
  • นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา 25,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลรวม 25,000 บาท แบ่งเป็น
  • สถานบันการศึกษา ได้รับโล่รางวัล
  • นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน 5,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลรวมทีมละ 10,000 บาท แบ่งเป็น
  • สถานบันการศึกษา ได้รับโล่รางวัล (ทีมละ 1 รางวัล)
  • นักเรียน ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาทีมละ 7,000 บาท และเกียรติบัตร
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับเงินสนับสนุนการเรียนการสอนทีมละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 081 614 4464
 • Facebook : biogang
 • Line : biogang / ID : @ufh3904p
Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
01 Apr 2016 10:00 to 17 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.