^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เยาวชนและประชาชนได้ทราบถึงแนวทางในการลด ปริมาณขยะและการนำขยะ หรือ ของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด
 2. เพื่อเป็นการกระตุ้น และเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และร่วมทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ส่งเสริมสนับสนุนความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้

การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. 1) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
  - ระดับประถมศึกษา
  - ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา
  - ระดับประชาชนทั่วไป
 2. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ มี 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
 3. ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ มี 1 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

รางวัลสำหรับทีมที่ชนะการประกวด
รางวัลการประกวดระดับจังหวัด
ทีมที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลการประกวดระดับประเทศ
ทีมที่ชนะการประกวดในระดับประเทศในแต่ละประเภทและกลุ่มเป้าหมาย จะได้รับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาทจำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • - รางวัลชมเชย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

การสมัครและส่งผลงาน
กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน โดยผลงานที่ส่งจะต้องระบุชื่อผลงาน รายชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ แนวคิด ขั้นตอนในการประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้ แหล่งที่มาของวัสดุ และรูปภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น พร้อมสำเนาซีดีข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน

กรุงเทพมหานคร
ขอรับใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมและเผยแพร่ ส่วนสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมพิเศษ เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5608 โทรสาร 0 2298 5860

ส่วนภูมิภาค
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 75 จังหวัด หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

Download ใบสมัครทางเว็บไซต์ www.deqp.go.th

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.