^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ โดยใช้คำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) เป็นสื่อกลางในสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อนำผลงานที่ได้จากการประกวด เสนอสู่สาธารณชนโดยผ่านช่องทางสื่อต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดการประกวด

 • ผล งานคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) โดยสื่อถึงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยคำขวัญ (Motto) ต้องใช้ภาษาได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์ มีความยาวไม่เกิน ๑๕ พยางค์ และภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) มีความน่ารัก สวยงาม และมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยออกแบบภายใต้โปรแกรม illustrator เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายแนวคิดหรือข้อมูลอื่นในการออกแบบ
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม หรือขอให้ผู้ได้รับรางวัลปรับผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ในโอกาสต่างๆ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานอื่น
 • ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๓ ผลงาน

รางวัล
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ โดยทางสำนักความปลอดภัยแรงงานจะติดต่อกลับไป หรือท่านสามารถดูผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์ www.oshthai.org ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๓ รางวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๔  รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท

 หมายเหตุ
กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น สำนักความปลอดภัยแรงงานจะนำเงินรางวัลดังกล่าวส่งคืนกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน 

การจัดส่งผลงาน

 • ส่งใบสมัคร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • พิมพ์ ผลงาน คำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) เป็นภาพสี พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดและการสื่อความหมายลงบนกระดาษ A4 (โดยเขียนชื่อ นามสกุล ด้านหลังผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
 • ไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator) และ JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ pixel บันทึกลงแผ่น DVD หรือ  VCD  จำนวน ๑ แผ่น

กำหนดเวลาส่งผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
 • การส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน

การตัดสินและประกาศผลตัดสิน

 • ตัดสินโดย คณะกรรมการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • ท่านสามารถดูผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์ www.oshthai.org  ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยแรงงาน
สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   
โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘-๓๙ ต่อ ๖๐๙ – ๖๑๐ , ๖๒๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kasemchai Somjettanaphan

Total Prize Money: 
70,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2015 10:00 to 30 Apr 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.