^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”

สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนัง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลจากกระทรวงยุติธรรม และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี
 ๒. สมัครกลุ่มละไม่เกิน ๕ คน (ไม่รวมนักแสดง) หากตรวจพบว่าสมาชิกในกลุ่มท่านใด มีรายชื่อมากกว่า ๑ กลุ่ม จะถูกตัดสิทฺธิ์ทันที

กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ
 ๑. เนื้อหาภาพยนตร์สั้น หัวข้อ Together
 ๒. การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบตัดสินผลงาน
 ๓. การส่งผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครส่งกรอบแนวความคิดการทําภาพยนตร์หัวข้อ Together ความยาวไม่เกิน ๙ บรรทัด (ตัวอักษร ๑๖ p) พร้อมเค้าโครงเรื่องย่อความยาว ๑ หน้ากระดาษ A๔ (ตัวอักษร ๑๖ p) และผลงานภาพยนตร์สั้นที่แสดงออกถึงทักษะด้านการถ่ายทํา ความยาวไม่เกิน ๕ นาที (ไม่จําเป็นต้องสอดคล้องกับกรอบแนวคิด/เนื้อเรื่องย่อที่เสนอมา)
 ๔. ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหา
 ๖. ต้องให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิงอันเป็นการจาบจ้วงล่วงละเมิดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลักศาสนาใดๆ และไม่ใช้ถ้อยคําหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสีนินทา ว่าร้าย ยั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด
 ๗. คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานฯ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการ ผู้กํากับ และนักวิจารณ์ภาพยนตร์จากมูลนิธิหนังไทย จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีกรอบแนวคิด เนื้อหา และเทคนิคการถ่ายทํา ซึ่งสามารถต่อยอดการพัฒนาได้ จํานวน ๑๐ กลุ่ม เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ และความรู้ (ช่วงเดือนพฤษภาคม กําหนดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
๘. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
๙. การส่งผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบตัดสินผลงาน ให้กลุ่มที่ผ่านการพิจารณาการคัดเลือกจํานวน ๑๐ กลุ่ม พัฒนาผลงานภาพยนตร์สั้นของตนเองนําเสนอ ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที (กําหนดการส่งผลงานรอบตัดสินผลงานจะแจ้งให้ทราบในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น)
๑๐. ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ ของสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น สํานักงานฯ มีสิทธิในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โฆษณา หรือนําภาพยนตร์สั้นดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม
๑๑. ผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
๑๒. การส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดให้ถือว่าผู้สมัครตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการเข้าประกวดทุกประการ
๑๓. สํานักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๑๔. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดําเนินการร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายมิได้

การส่งเอกสารประกอบการสมัครและผลงาน
๑. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน/บัตรนิสิต/บัตรนักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.moj.go.th/home-onca)
๒. ส่งเอกสารและผลงานมาที่ สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๙ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ภายในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (นับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

การตัดสินผลงานและประเภทรางวัล
คัดเลือกผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์ แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ นักวิชาการด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้กํากับภาพยนตร์ และผู้แทนมูลนิธิหนังไทย โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดความสอดคล้องของของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคการถ่ายทํา

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศจากกระทรวงยุติธรรม พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจํานวน ๕,๐๐๐ บาท

ประกาศผล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน ๑๐ กลุ่ม ผ่านทาง http://moj.go.th/th/omca (ประกาศผลการคัดเลือกประมาณเดือนเมษายน ๒๕๕๘)

สอบถามรายละเอียด
สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๙๙๔ – ๕ (ในเวลาทําการ) 

Deadline: 
28 Feb 2015 10:00 to 31 Mar 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.