^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชิงรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทาให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและระดับสังคม นอกจากการให้ความรู้กับวัยรุ่นแล้ว ทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยลดปัญหาดังกล่าวคือ ทาให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยคาดหวังว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยมีหน้าที่โดยตรงในการร่วมแก้ไขปัญหานี้ โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม คณะอนุกรรมการภาคประชาชน/สังคม ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดทา “โครงการประกวดคลิปวิดีโอเรื่อง การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้มีกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยตนเอง โดยสร้างเป็นภาพยนต์สั้น (Clip VDO)
๒. เพื่อให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๓. เพื่อให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

หลักเกณฑ์
๑. กติกา การส่งคลิปวิดีโอต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทาในความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที เนื้อหาจะเป็นรูปแบบใดก็ตามที่สื่อถึง การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (เช่น การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ การใช้วิธีการคุมกาเนิดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นต้น)
๒. รูปแบบ

 • ส่งเป็นเดี่ยว หรือกลุ่ม
 • ส่งมากกว่าหนึ่งผลงานได้

คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา
 • นิสิต/นักศึกษา วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า

เกณฑ์การตัดสินผลงาน (๑๐๐ คะแนน)
๑. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ๓๐ คะแนน
๒. ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
๓. ความสมบูรณ์ของผลงาน ๒๐ คะแนน
๔. เทคนิคการผลิตผลงาน ๒๐ คะแนน

การตัดสิน มี ๒ ระดับ
๑. คณะกรรมการคัดเลือก clip จานวน ๖ ชิ้นนาขึ้น web site ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ (www.rtcog.or.th)
๒. ใช้คะแนนจากการโหวตของประชาชนที่เข้าชม

การส่งผลงานเข้าประกวด
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็น สำคัญ

 • เป็น DVD Clip ไม่จากัดรูปแบบการนาเสนอ
 • เนื้อหา ชี้ให้เห็น การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแนะนำการป้องกันการตั้งครรภ์
 • ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI / MPEG / MOV / WMV ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๖๔๐ x๔๘๐ ความยาว ไม่เกิน ๑๐ นาที
 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด
 • ให้ใช้ภาษาสุภาพสามารถประชาสัมพันธ์ออกสื่อได้
 • ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ตัดต่อ และไม่เคยนาไปเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมทั้งอินเตอร์เน็ต)
 • ไม่เคยส่งผลงานประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • คลิปวิดีโอที่นาเข้าประกวดขอสงวนสิทธิ์นาไปเผยแพร่ใน web site ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (www.rtcog.or.th) และในสาธารณะ หรือ สื่อ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือขออนุญาตกับเจ้าของคลิป
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการและการโหวตถือเป็นอันสิ้นสุด
 • Download ใบสมัครได้ที่ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย (www.rtcog.or.th)

การส่งผลงาน
๑. ส่งแผ่น DVD ด้วยตนเองหรือ หรือทางไปรษณีย์ ที่

 • สำนักงานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยชั้น ๘ เลขที่ ๒ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
 • โทรศัพท์ ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๑ – ๒๒ โทรสาร ๐-๒๗๑๖-๕๗๒๐

๒. ทาง E-mail address: pr_rtcog@rtcog.or.th, sc_rtcog@rtcog.or.th

ประกาศผลการประกวด ณ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และทาง web site : www.rtcog.or.th
๑. รอบแรก วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. รอบที่สอง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เงินรางวัล มี ๖ รางวัล ในแต่ละกลุ่มพร้อมประกาศนียบัตร

 • รางวัลที่ ๑ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๒ ๘,๐๐๐ บาท
 • รางวัลที่ ๓ ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
Deadline: 
15 Sep 2014 10:00 to 30 Nov 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.