^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ประกวดหนังสั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น STOP Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์) ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้หนังที่ได้รับรางวัลจะได้ฉายโชว์ในงานวันประกาศผล และออกสื่อโทรทัศน์อื่นๆ อีกด้วย ขยายเวลาเปิดรับผลงานประกวด สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

​เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จานวน 1 ชุด/คน
 2. สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือสาเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จานวน 1 ชุด/คน

ขั้นตอนการส่งเอกสารการสมัครและผลงาน

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/STOPStealingIdeas
 2. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา ของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 3. ส่งผลงานในรูปแบบแผ่น DVD มาตรฐาน สามารถเล่นได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเปิดได้ในเครื่องเล่น ดีวีดีทั่วไป พร้อมออกแบบปก
 4. ส่งเอกสารและผลงานด้วยตนเอง / ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือนำส่งด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซองว่า โครงการ STOP!!! Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์))     
 5. ส่งผลงานภายใน 31 พฤษภาคม 2557 20 มิถุนายน 2557 (โดยให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที รวมเครดิต
 2. ผลิตภาพยนตร์รณรงค์สั้นในหัวข้อ “STOP!!! Stealing Ideas หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์)”   โดยเนื้อหาจะ ต้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
 3. ทีมผู้เข้าประกวด ต้องไม่เกิน 5 คน และส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้ทีมละ 1 เรื่อง 
 4. ผลงานจะต้องมี visual effects (vfx) อยู่ในภาพยนตร์สั้นอย่างน้อย 10% หากเป็นภาพยนตร์สั้น แต่ถ้าหากเป็นภาพยนตร์แอนนิเมชั่นแล้วข้อนี้ถือว่าเข้าหลักการ 
 5. เนื้อหาต้องไม่นำเสนอในรูปแบบที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี ล้อเลียนชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมและความมั่นคงของประเทศ
 6. ผลงานหนังสั้นจะต้องผลิตและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวด ไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา นำผลงานของบุคคลอื่นมาส่งประกวดหรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อ สาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีก หากคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง ปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 
 8. ผลงานทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการ
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

กำหนดเวลา

 • รับสมัครผลงาน 1 เมษายน 2557  - 31 พฤษภาคม 2557
 • อบรมการใช้ visual effects เบื้องต้น พร้อมกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3 พฤษภาคม 2557
 • ตัดสินผลงาน 10 ทีมที่เข้ารอบ 10  มิถุนายน 2557 ผ่านทาง www.facebook.com/STOPStealingIdeas
 • ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 17  มิถุนายน 2557
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2014 10:00 to 20 Jun 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.