^ Back to Top

ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้านและการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน

งานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการจัดงานเทศกาลนานาชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เชิญชวน ผู้สนใจทั่วไป ประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน และการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

การประกวด 3 ประเภทได้แก่

 1. การเล่านิทานพื้นบ้าน
 2. หนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน และ
 3. การวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านที่เล่าในงานโดยนักเล่านิทานนานาชาติค่าลงทะเบียน ร่วมงานและการประกวดการเล่านิทานและการวาดภาพประกอบนิทานฯ

สมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยการโอนค่าสมัครทางธนาคารทหารไทยฯ ตามข้อมูลข้างต้น

 • ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปในประเทศ คนละ 800 บาท
 • ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปต่างประเทศ คนละ 2,500 บาท (85 USD)
 • นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ คนละ 400 บาท
 • นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 200 บาท
 • เด็กนักเรียนประถม มัธยม คนละ 100 บาท

สมัครหลังวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยการโอนค่าสมัครทางธนาคารทหารไทยฯ หรือสมัครหน้างานฯ

 • ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปในประเทศ คนละ 1,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไปต่างประเทศ คนละ 3,000 บาท (100 USD)
 • นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ คนละ 500 บาท
 • นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คนละ 300 บาท
 • เด็กนักเรียนประถม มัธยม คนละ 200 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้านและการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านในงาน

 1. เป็นนิสิตนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งนักเรียน ระดับประถม และมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 2. ผู้สมัครเข้าประกวดทุกประเภทและทุกคนต้องร่วมงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติตลอดงาน

วิธีการเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้ารับการประกวด ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือบัตรประชาชน (ในกรณีบุคคลทั่วไป) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 2. ส่งสำเนาเนื้อเรื่องนิทานพร้อมแหล่งที่มาของนิทานให้ชัดเจน พร้อมแผ่น CD หรือ DVD วีดีทัศน์การเล่านิทานที่เน้นลีลา น้ำเสียง สีหน้า ท่าทางที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง (ความยาวไม่เกิน 7 นาที) อาจเล่าเดี่ยว เล่าคู่ หรือเล่าเป็นกลุ่มก็ได้ เล่าเป็นภาษาพื้นบ้าน ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ก็ได้ พร้อมใบสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึง อาจารย์ ดร. ประสงค์ สายหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

 1. นิทานที่เล่าจะต้องเป็นนิทานพื้นบ้าน มีแหล่งที่มาของนิทานชัดเจน
 2. ใช้เวลาในการเล่าไม่เกิน 7 นาที อาจเป็นการเล่าเดี่ยว เล่าคู่ หรือเล่าแบบละครเป็นกลุ่ม ก็ได้
 3. มีความสามารถในการใช้น้ำเสียง สีหน้า ท่าทาง ที่แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและตัวละคร ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นที่ยุ่งยากและลำบากในการเคลื่อนย้าย
 4. มีวิธีการเล่าที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมผู้ฟังและให้ผู้ชมผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเล่าอย่างพอเหมาะพอควร
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วิธีการเข้าร่วมการประกวดหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครเข้ารับการประกวด ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือบัตรประชาชน (ในกรณีบุคคลทั่วไป) รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 2. ส่งหนังสือภาพ ขนาด A4 อาจเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ความยาว ตั้งแต่ปกในจนถึงหน้าสุดท้าย รวม 16 แผ่น หรือ 32 หน้า พร้อมบันทึก CD 1 แผ่น ใช้สีไม้เท่านั้น (ไม่รับ Computer Graphics) และเข้าเล่มโดยไม่ใช้ห่วง
 3. เนื้อเรื่องเป็นนิทานพื้นบ้านเท่านั้น โดยระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน ภาพมีหลากหลายแบบ ตัวหนังสือในคำบรรยายใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับเรื่อง จะใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
 4. ส่งหนังสือภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใบสมัครภายในวันอังคาร วันที่ 15 มกราคม 2556 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่าหน้าซองถึง
 5. อาจารย์ ดร. ประสงค์ สายหงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน

 1. กรอกและส่งใบสมัครพร้อมหนังสือภาพภายในวันที่ 15 มกราคม 2556 ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 2. เนื้อเรื่องที่จะนำมาทำเป็นหนังสือภาพต้องเป็นนิทานพื้นบ้าน มีแหล่งที่มาของนิทานชัดเจนเท่านั้น
 3. ขนาดหนังสือภาพ เป็นขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ มีความยาว 2 หน้ายก คือ 16 แผ่น หรือ 32หน้า เริ่มจากปกใน อาจเป็นการทำงานเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม ก็ได้
 4. เป็นภาพวาดระบายสีไม้ ไม่ใช้วิธีการวาด Computer Graphics
 5. มีภาพหลากหลายแบบตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง close-ups, medium shots, panoramic views มีทั้งแบบภาพครึ่งหน้า เต็มหน้า หรือสองหน้าควบ
 6. ส่วนประกอบของหนังสือ มีปกนอก ปกใน และเนื้อเรื่อง เข้าปกแบบเย็บเล่มเรียบร้อย ไม่ใช้ห่วงในการเข้าปก
 7. ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้
 8. หนังสือภาพที่ส่งประกวดต้องมอบให้โครงการเล่านิทานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อใช้ในการศึกษา
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วิธีการเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

 1. สมัครเข้าประกวดวาดภาพประกอบนิทานที่เล่าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
 2. เนื้อเรื่องนิทานเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เล่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ทั้งในห้องประชุมใหญ่และในห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยนักเล่านิทานนานาชาติคนใดคนหนึ่ง ส่งภาพประกวดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 17.30-18.30 น. เท่านั้น
 3. ประกาศผลการประกวด ในวันอาทิตย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

กติกาและเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านในงาน

 1. ต้องกรอกใบสมัครเข้าประกวดบ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
 2. ต้องเป็นภาพที่วาดจากนิทานพื้นบ้านที่เล่าโดยนักเล่านิทานนานาชาติในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยเลือกจากนิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เล่าในห้องประชุมใหญ่ หรือในห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยนักเล่านิทานนานาชาติคนใดคนหนึ่ง ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนด้านหลังภาพ
 3. ใช้กระดาษพรู๊พและสีไม้ที่คณะกรรมการจัดให้เท่านั้น ส่งภาพประกวดได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ต่อหนึ่งเรื่อง ต่อคน อาจเป็นการทำงานเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม ก็ได้
 4. เป็นภาพที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องนิทานที่แสดงถึงความเข้าใจเรื่องเป็นอย่างดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. ต้องส่งภาพภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เวลา 17.30-18.30 น. เท่านั้น
 6. ภาพที่ส่งประกวดต้องมอบให้โครงการเล่านิทานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อใช้ในการศึกษา
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดการเล่านิทานพื้นบ้าน

 1. รางวัลชนะเลิศการเล่านิทานพื้นบ้าน จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่
 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหนังสือภาพ

 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือภาพ จำนวน 1 รางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่
 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดวาดภาพประกอบนิทานในงาน

 1. รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพประกอบนิทาน จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 3. รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เผยแพร่ : http://www.contestwar.com/

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Yes
Deadline: 
06 Jan 2013 10:00 to 15 Jan 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.