^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีโอกาสร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในระดับ นานาชาติ โดยการสร้างสื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและความนิยมไทยแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจ ในรูปแบบออนไลน์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของวงการ ภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานด้านการทูตวัฒนธรรม และความนิยมไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • อายุ 13-28 ปี (นับถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการส่งผลงาน) เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า / นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป
 • สมาชิกภายในทีมไม่จาเป็นต้องอยู่ในระดับชั้นหรือสถานศึกษาเดียวกัน

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 16 เมษายน 2564
 • กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ (Work Shop) 7 พฤษภาคม 2564
 • สิ้นสุดระยะส่งผล 16 มิถุนายน 2564
 • งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล 6 สิงหาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Popular Vote จานวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ทั้งนี้สมาชิกในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ หักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1

ติดต่อสอบถาม
Facebook : MFAClipContest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันธิดา สุทธจิตต์

Deadline: 
16 Apr 2021 09:00 to 16 Jun 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.