^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

เงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงาน

 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกำที่กาหนด
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดฯ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนให้กรณีที่ผลงานไม่ได้รับรางวัลแต่ผู้สมัครสามารถมาขอรับคืนได้ในภายหลังจากเสร็จสิ้นการประกาศผลแล้ว
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด กรมการศาสนา มีสิทธิ์ที่จะนำมาตัดต่อดัดแปลงหรือทาซ้ำ เพื่อจัดทกเป็นสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบสื่อการสอน CD / DVD / เว็บไซต์ / สื่อโทรทัศน์ เข้าประกวด
 • รูปแบบการนาเสนอ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป และวิดีโอ จะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อในทางลามกอนาจาร ส่อเสียด หรือหมิ่นบุคคล นิติบุคคลและสถาบันต่างๆ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน/นิสิต/ นักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG, MP๔, MPG, WMV หรือ MOV ลงแผ่น CD/DVD จำนวน ๒ แผ่น ระบุชื่อผลงาน-ชื่อทีม ไปที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๑๑/๓-๕ หมู่ ๒ ตาบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • เมื่อทางคณะกรรมการได้รับผลงานของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปยังอีเมล์ของผู้สมัครเพื่อยืนยันการสมัครและส่งผลงาน

กติกาของการคัดเลือก

 • การประกวดคลิปวิดีโอแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชน
 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ผู้สมัครและผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักเรียน/นักศึกษาที่กำลัง ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 • ทั้ง ๒ ประเภท ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา และจานวนผู้ร่วมทีมของผู้สมัคร
 • ผู้สมัคร ๑ ทีม ในแต่ละประเภท สามารถส่งคลิปผลงานในประเภทนั้นๆ ได้มากกว่า ๑ ผลงาน และสามารถได้รับรางวัลมากกว่า ๑ รางวัล
 • คลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑ นาที และไม่จากัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 • คลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม โดยเฉพาะคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
 • คลิปวิดีโอที่ส่ง ต้องมีชื่อและตราสัญลักษณ์ตามที่กรมการศาสนา กาหนดอยู่ในตอนท้ายของคลิปวิดีโอ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผลและรางวัล

 • ประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนา www.dra.go.th และเว็บไซต์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.sisa.ssru.ac.th หรือ Facebook : sisa.ssru.ac.th และจะส่งอีเมล์ แจ้งไปให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบเกี่ยวกับกำหนดการและรายละเอียดการรับโล่รางวัลและเงินรางวัล
 • สื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ โล่และเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยกย่องผลงานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและสื่อ
 • สร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่ได้รับการคัดเลือก

รางวัลการประกวด

 • ประเภท นักเรียนนักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐)
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล (ใบประกาศ และเงินรางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐)
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล (โล่รางวัลพร้อมใบประกาศ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐)
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล (ใบประกาศ และเงินรางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐)

ติดต่อสอบถาม
โทร ๐๓๔-๙๖๔-๙๑๘, ๐๙๑-๘๑๕-๐๓๗๗

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
17 Aug 2017 10:00 to 30 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.