^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023"

กรมควบคุมโรค แระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ Kao และ Takeda ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "ASEAN DENGUE DAY CONTEST 2023" ในหัวข้อ "ไข้เลือดออก" ใกล้ตัวและน่ากลัวกว่าที่คิด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Sun, 2023-05-28 (All day)

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-01-16 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-04-30 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยา

Deadline: 
Sat, 2021-03-27 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการ

Deadline: 
Wed, 2020-10-14 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว้

Deadline: 
Fri, 2016-11-25 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค

Deadline: 
Wed, 2015-12-30 16:00

ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย”

ประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญนักเรียน และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  หัวข้อ “คลิปวีดีโอสั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 44,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness"

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ SDM Contest 2015 หัวข้อ "My Happiness" ชิงเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะดิจิทัลมีเดีย (ตลอดหลักสูตร)

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดสื่อสร้างสรรค์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod