^ Back to Top

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น"

กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักการและเหตุผล
โครงการประกวดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
และเพื่อเปิดโอกาสนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐผ่านการประกวดการสร้างสื่อสร้างสรรค์

กติกาการประกวด

 1. หัวข้อการประกวด “นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐที่ฉันอยากเห็น”
 2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ระดับอายุ 18 – 24 ปี
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวส. หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนทั่วประเทศ
  • มีความสนใจและมุ่งมั่นในการคิดนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศ
  • มีสมาชิกทีมจำนวน 4-5 คน
  • ให้สมัครได้เพียง 1 ทีมต่อ 1 คลิป เท่านั้น
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการสมัคร
 3. คลิปวิดีโอ
  • คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  • มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ หรือ การจัดการภาครัฐ ที่ทีมสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ตามจินตนาการและที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมประเทศไทย
  • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอและถ่ายทำ
  • คลิปดังกล่าวห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ ทำซ้ำ และดัดแปลง เด็ดขาด
 4. วิธีการส่งคลิป ให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ วิดีโอ ทางอีเมล์ publicpolicyssru@gmail.com
 5. กรณีนำภาพ/เสียงของคลิปผู้อื่นมาใช้ประกอบ หรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้น
 6. คลิปที่ได้รับรางวัลจะได้นำมาโพสเพื่อเผยแพร่ในเพจสิงห์พระนาง
 7. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 8. กำหนดระยะเวลา
  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2564
  • ประกาศผลวันที่ 30 มีนาคม 2564
 9. การตัดสิน
  ผลการพิจารณามาจาก 3 ส่วน ได้แก่
  • คณาจารย์ในแขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 30%
  • คณะกรรมการนักศึกษาแขนงวิชาฯ 30%
  • ยอด Like และยอด shared 40%

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ รับ 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 096-658-8191 (อ.พิจักษณ์)
 • Facebook : www.facebook.com/PublicAdSSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิจักษณ์ ภู่ตระกูล

File attachments: 
Deadline: 
18 Feb 2021 09:00 to 27 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.