^ Back to Top

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอเชิญ ประกวด Clip VDO หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หัวข้อการประกวด
"การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
2. การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และมีความสำคัญอย่างไร
3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่าย ๆ ได้อย่างไรบ้าง โดยคลิปวิดีโออาจมีเนื้อหาหรือการดำเนินเรื่องไปในลักษณะการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชน ในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการเลือกตั้งและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม และส่งผลงานได้ไม่ จำกัดจำนวน โดยต้องเลือกส่งผลงานเข้าประกวดในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว ทั้งนี้ ผลงานของผู้เข้า ร่วมการประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดให้เพียงรางวัลเดียว

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. เนื้อหาที่นำเสนอ

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” มีเนื้อหาเชิญชวนหรือรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามาส่วนร่วมทางการการเมืองอย่างสร้างสรรค์ด้วยวิธีง่าย ๆ ไม่ว่า จะด้วยทางตรงหรือทางอ้อม
 • คลิปวิดีโอต้องไม่มีเนื้อหาลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ รูปภาพ หรือเนื้อหาที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของ กฎหมายใด และต้องไม่มีข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 2. เทคนิคการจัดทำ คลิปวิดีโอสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น มิวสิควิดีโอ รายงานพิเศษ ละครสั้น สารคดี หรืออินโฟกราฟิก (Infographic) โดยมีความยาวไม่เกิน 3 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 1 นาที และความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 720p (1280 x 720 พิกเซล) ประเภทไฟล์ WMV MPG MP4 หรือ MOV
3. การเผยแพร่ผลงาน

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความ เหมาะสมของเนื้อหาก่อนนำเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.”
 • กรณีที่มีผู้ส่งคลิปวีโอเข้าประกวดแต่ละประเภท จำนวนมากกว่า 10 ชิ้น คณะกรรมการจัดการ ประกวดจะคัดเลือกคลิปวิดีโอให้เหลือ จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดของแต่ละประเภท เพื่อเผยแพร่ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด

4. รายละเอียดอื่นๆ

 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำหรือจัดทำโดยผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดเท่านั้น และไม่เป็น ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล เช่น เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน สำนักงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณี ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะนำคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดมาตัดต่อ ดัดแปลง หรือทำซ้ำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำสื่อรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า โดยผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอาผลงานของตนไปดัดแปลงให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้สร้างสรรค์งาน ทั้งนี้ คลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรม การการเลือกตั้ง

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สนใจเข้าประกวดกดติดตามแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.
2. เปิดรับสมัครและส่งไฟล์คลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ขยายเวลาถึง 15 มิถุนายน 2560 โดยบันทึกไฟล์คลิปวิดีโอและกรอกข้อมูลผู้เข้าประกวดผ่านระบบรับสมัครทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต." www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. คณะกรรมการจัดการประกวดจะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยคณะกรรมการจัดการประกวดจะพิจารณา กลั่นกรองคลิปวิดีโอที่มีคุณสมบัติตามข้อ 4 จำนวนไม่เกิน 10 ชิ้น จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดของแต่ละประเภทเพื่อเผยแพร่ต่อไป
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาจากคณะกรรมการการจัดการประกวดทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
3. คลิปวิดีโอที่เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการพิจารณาฯ และเผยแพร่ผ่านทาง Facebook แฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” เรียบร้อยแล้ว คลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทจะได้รับ รางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนในอันดับที่ 2 และที่ 3 ของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และคลิปวิดีโอที่ได้รับคะแนนในอันดับที่ 4 ถึงที่ 6 ของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลรางวัลดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 • จำนวน Like ครั้งละ 1 คะแนน
 • จำนวน Share ครั้งละ 2 คะแนน

การนับผลคะแนนเริ่มนับจำนวน Like และ Share ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้ส่งคลิปวิดีโอจะต้องไม่ใช้โปรแกรมปั่นยอดวิว หรือกระทำการอื่น ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าร่วมประกวดรายอื่น หากคณะกรรมการตัดสินผลงานตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว ในห้วงเวลาการประกวดหรือภายหลังการประกวด คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ระงับการมอบรางวัล  หรือเรียกรางวัลคืน
4. ประกาศผลการตัดสินการประกวด ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
5. คณะกรรมการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
6. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นที่สุด

รางวัลผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. รางวัลระดับประถมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

2. รางวัลระดับอาชีวะศึกษาและมัธยมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด จำนวน 7,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

3. รางวัลระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินสด จำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลดีเด่น 3 รางวัล เงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทางแฟนเพจ “สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.” www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ : คุณพงศกร วังคำ

File attachments: 
Deadline: 
03 Apr 2017 10:00 to 15 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.