^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ประเภทการประกวด
๑. ประเภท นักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา)
๒. ประเภท ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)  

เนื้อหาของภาพยนตร์
สามารถนำเสนอเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งหรือหลายเนื้อหาได้ ดังนี้
๑. แหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประวัติของพระเครื่องสกุลลำพูน
๒.แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
๓. ผ้าทอยกดอกลำพูน
๔. วิถีชีวิตชาวลำพูนเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียง
๕. สื่อความหมายถึงจังหวัดลำพูน ภายใต้คำขวัญ “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดังกระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย”

เงื่อนไขและข้อกำหนด
๑. ภาพยนตร์สั้น ต้องมีความยาว ๓ นาที ไม่รวมไตเติ้ลเปิดเรื่อง และเครดิตปิดท้ายเรื่อง
๒. ต้องมีตราประจำจังหวัดลำพูน เป็นเครดิตปิดท้าย
๓.ถ่ายทำภาพยนตร์ในระบบที่มีความละเอียดสูง (HD)
๔. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .MP4 ลงแผ่น DVD พร้อมกล่องบรรจุ
๕. สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ไม่เกิน ๔ ชิ้นงาน
๖. ไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
๗. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
๘. กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว
๙. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงานและหลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๓.แผ่น DVD ที่บันทึกไฟล์ภาพยนตร์ พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านบนแผ่น CD
๔. บทภาพยนตร์ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการร้องขอ
๖. ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  
ถนนอินทยงยศ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือลำพูน  
จังหวัดลำพูน  รหัสไปรษณีย์  ๕๑๐๐๐ 

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 • มอบรางวัล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

รางวัลการประกวด
ประเภทละ ๖๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
 • โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๑๕๕๕ , ๐-๕๓๕๓-๐๖๘๓  ในวันและเวลาราชการ
 • เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน egion3.prd.go.th/prlpn
 • Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ลำพูน

Total Prize Money: 
120,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
04 Feb 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod