^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

กรมศุลกากร ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อใชŒภาพยนตรสั้นเปšนสื่อในการสรŒางความเข้Œาใจด้Œานศุลกากรแก่‹ประชาชน

คุณสมบัติผูŒ้ส่‹งผลงาน
1. ไม่‹จำกัดอายุผูŒสมัคร และอาชีพ ยกเวŒ้นขŒาราชการ พนักงานราชการ และลูกจŒ้างของกรมศุลกากร
2. ผูŒ้สมัครแต‹่ละทีมตŒ้องมีสมาชิกไม่‹เกิน 3 คน และส‹่งผลงานภาพยนตร์สั้นไดŒ้ทีมละ 1 เรื่องเท‹านั้น
3. มีความสามารถในการออกแบบ พัฒนา และผลิตผลงานภาพยนตรสั้นที่มีความคิดริเริ่มสร้Œางสรรค์เป็šนของตนเอง

กติกา

 • รอบคัดเลือก : ผูŒ้ประสงค์จะสมัครเขŒ้าร‹่วมการประกวดจะต้Œองกรอกใบสมัครตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนดใหŒ้ครบถ้Œวน ประกอบดŒวย
  • ข้ŒอมูลผูŒสมัคร
  • เรื่องย่‹อของภาพยนตรสั้น ความยาวไม่‹เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
  • treatment ของภาพยนตรสั้น ความยาว 1-3 หน้ากระดาษ A4
  • ประเภทของภาพยนตรสั้น เปš็นภาพยนตร์ประเภท Fiction หรือ Animation เท‹่านั้น และไม่‹จำกัดแนวภาพยนตร์ เช่‹น แนวดราม‹า แนวตลก แนวสยองขวัญ เปš็นต้Œน
 • รอบตัดสิน : คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากใบสมัคร จำนวนไม‹เกิน 10 ผลงาน เพื่อใหŒผูŒสมัครที่ผ่‹านการคัดเลือกเขŒาร‹วม workshop เรื่อง การนำของติดตัวเขŒาทางอากาศยานสำหรับผูŒโดยสาร และฟั˜งคำแนะนำด้Œานการผลิตภาพยนตรสั้นจากผูŒกำกับภาพยนตร์มืออาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ผูŒ้สมัครตŒองสามารถเขŒาร‹วมกิจกรรมได้Œในทุกช‹วงกิจกรรมของโครงการ (ตัวแทนอย‹างน้อยทีมละ 1 คน)
  • ผลงานภาพยนตรสั้นตŒองมีความยาว 3-5 นาที รวมเครดิต
  • ส่‹งผลงานในรูปแบบ DVD ในรูปแบบไฟล AVI/MOV/WMV/MP4
  • ผลงานที่ผ‹่านการคัดเลือกเขŒาสู่‹รอบตัดสิน จะไดŒรับเงินทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตรสั้น ผลงานละ 20,000 บาท
  • ผลงานที่ส‹่งเข้ŒาประกวดจะตŒ้องเปš็นผลงานที่สรŒ้างสรรคขึ้นใหม่‹ ที่ไม‹เคยส่‹งประกวด และ/หรือ เผยแพร‹ที่ใดมาก‹่อน สรŒ้างดŒ้วยซอฟตแวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) หรือซอฟตแวรอื่นๆ ที่ถูกกฎหมายและองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้Œองไม‹่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูŒอื่น ซึ่งในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผูŒส‹่งผลงานจะตŒ้องเปš็นผูŒ้รับผิดชอบ
  • ผลงานที่เข้Œาประกวดรอบตัดสินทุกผลงานจะเปš็นลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร และกรมศุลกากรสามารถนำไปใช้ŒไดŒ้ตามความเหมาะสม

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พรŒ้อมโล่‹เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่‹เกียรติยศ
 • รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 30,000 บาท พร้Œอมโล‹่เกียรติยศ

หมายเหตุ

 • รางวัลขวัญใจมหาชน นับจากจำนวนผูŒชม (View) และจำนวนผูŒถูกใจ (Like) ใน Youtube
 •  ผลการตัดสินถือเปšนสิทธิขาดของคณะกรรมการ

ระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต‹วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559
 • ประกาศผลผู้Œผ‹่านเขŒารอบ 10 ทีม ทางเว็บไซต์ www.customs.go.th ในวันที่ 15 กันยายน 2559
 • การอบรมเรื่องการนำของติดตัวเขŒาทางอากาศยานสำหรับผูŒ้โดยสารและฟ˜ังคำแนะนำดŒานการผลิตภาพยนตสั้น วันที่ 1 ตุลาคม 2559
 • ส่‹งภาพยนตรสั้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 • จัดงานฉายภาพยนตร์และประกาศผลรางวัล ภายในเดือนมกราคม 2560

การส่งใบสมัคร

 • ทางอีเมล : customs.shortfilm@gmail.com
 • ทางไปรษณีย์ : การส่‹งใบสมัครทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็šนหลัก ส่งที่
  ส‹วนสื่อสารองคกร สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร
  เลขที่ 1 ถนน สุนทรโกษา เขต คลองเตย
  กรุงเทพมหานคร  10110
  (วงเล็บมุมซองว‹า “ส‹งผลงานประกวดภาพยนตรสั้น”) 

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ†ายประสานงานการประกวด โทรศัพท์ 091-019-4730, 086-349-0654
 • Facebook : กรมศุลกากร : The Customs Department

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Duangkamon

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
01 Jun 2016 10:00 to 31 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.