^ Back to Top

January 2017

ประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"

ประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน"

Petromat ขอเชิณนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Bioplastics Innovation Contest 2017 ภายใต้แนวคิด "การใช้งานในวิถีชีวิตยุคใหม่และสังคมยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-01 16:00

ประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ” แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ”

ประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ”

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ” แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ” ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๐ ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Tue, 2017-01-31 02:08

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ”

บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ในโครงการ NA

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Taxi-Beam ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “Taxi-Beam แท็กซี่ไทย สะดวก ใส่ใจ จนถึงที่หมาย" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของที่ระลึก จากมหาวิทยาล

Deadline: 
Sun, 2017-03-05 (All day)

ประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition

ประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition

บริษัท ไอไพรซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และโอกาสในการนำเสนอผลงานให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของร้านค้าออนไลน

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

ประกวดตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกีย

Deadline: 
Mon, 2017-03-27 16:00

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่"

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ วัดปานประสิทธาราม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ พลังศรัทธา หลวงพ่อปานองค์ใหญ่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 205,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และใ

Deadline: 
Mon, 2017-02-20 16:00

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก" ชิงรางวัลกมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:30

ประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION”

ประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION”

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดประกวดถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Architecture and Interior Photography) หรือซิตี้ สเคป ( City Scape) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION”

Deadline: 
Wed, 2017-02-22 20:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai I

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา

ประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญหน่วยงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai Inno-Q Day 2017 ช

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-02-15 16:00

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560"

โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(NEC) ปี 2560" จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์ผ

Seminar date: 
Wednesday, 2017, March 1 (All day) to Friday, 2017, June 30 (All day)

ประกวด Le'Maxo Face Idol 2017

ประกวด Le'Maxo Face Idol 2017

Le'Maxo THAILAND ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Le'Maxo Face Idol 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโอกาสในการการเป็น Presenter และดาราคนใหม่สู่วงการบันเทิง

Deadline: 
Mon, 2017-01-30 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.