^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน
3. องค์ประกอบหลักในภาพตราสัญลักษณ์(Logo) จะต้องประกอบด้วย

  • ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ตัวเลข 50 ปี (ตัวเลขไทยหรืออาราบิกก็ได้)
  • ข้อความ "๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  50th PSU Anniversary"

4. สีที่ใช้ในการออกแบบ จะต้องมีสีบังคับ 1 สี คือ สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส #000080, RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ตราสัญลักษณ์(Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์
6. ผลงานที่ประกวดทุกชิ้น ให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้
7. ผู้ประกวด 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
8. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

การจัดส่งผลงาน
1. จัดพิมพ์ผลงานเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 : จัดพิมพ์เฉพาะตัวผลงานตราสัญลักษณ์(Logo) เป็นภาพสี และขาวดำ ขนาดภาพละ 6x6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของ Logo) ลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม. พร้อมพิมพ์คำอธิบายแนวความคิดในการออกแบบและความหมายของผลงาน ใต้ภาพผลงาน Logo ที่ส่งเข้าประกวด
  • ส่วนที่ 2 : จัดพิมพ์แผ่น Presentation นำเสนอ การนำตัวผลงานตราสัญลักษณ์(Logo) ไปใช้งานใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพิมพ์ลงบนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก, เสื้อ ,สิ่งพิมพ์ เป็นต้น พิมพ์สีลงบนกระดาษภาพถ่าย (Photo Glossy) ขนาด A3 และติดผลงานลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด 36x48 ซม. โดยเว้นขอบด้านละ 3 ซม.

2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน ติดใบสมัครไว้หลังแผ่นผลงานทั้ง 2 แผ่น
3. แนบไฟล์ภาพผลงานต้นฉบับ บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล ai. และ jpg. โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และขนาดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิเซล พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้) บันทึกใส่ CD/DVD มาจำนวน 1 แผ่น และบรรจุแผ่นในซองกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.psu.ac.th/th      ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่ระลึก เป็นต้น หลักเกณฑ์ในการตัดสิน แบ่งออกได้ดังนี้

  • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
  • ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
  • ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีส่งผลงาน
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
2. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด Logo 50ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ส่งมาที่:

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

กำหนดการดำเนินงาน
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (นับวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
2. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
3. ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ www.psu.ac.th/th และ finearts.pn.psu.ac.th

รางวัลในการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
1. งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-2022
2. งานประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 0-7331-3126 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Suchan Pruksawa

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
20 Jan 2017 10:00 to 15 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.