^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai Inno-Q Day 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

นิยามคำศัพท์
นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ หมายถึง การเชื่อมโยงหรือการประยุกต์ แนวทาง หลักคิดรวมถึงคำสอนของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการปฏิบัติตนในชีวิตตามยุคสมัยใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช. / ปวส.) หรือระดับอุดมศึกษา สมาชิกทีมละ 2-5 คน

เงื่อนไขในการส่งแผนผลงานนวัตกรรมเข้าประกวด

 • ภาพยนตร์สั้น ความยาว 5-10 นาที อยู่ในรูปแบบไฟล์ avi /mov /mp4 มีคุณภาพระดับ 480p ขึ้นไป โดยเนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิด กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • เอกสารแนวคิดของผลงาน (โครงเรื่อง) มีความยาวไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK ขนาด 16 ในกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว

เนื้อหาในเอกสารแนวคิดของผลงานประกอบด้วย

 • ข้อมูลทั่วไป
  • ชื่อสถาบันการศึกษา
  • ชื่อผลงาน (ผลงานใหม่/ผลงานต่อเนื่อง พร้อมระบุปีที่เริ่มดำเนินผลงาน)
  • สถานที่ดำเนินผลงาน
 • รายละเอียดผลงาน
  • กลุ่มเป้าหมาย
  • ความเป็นมาของการจัดทำผลงาน
  • แนวคิด/ วิธีการที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา (แนวคิด/ วิธีการคืออะไร และจะสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างไร)
 • วิธีการจัดทำผลงาน (บอกขั้นตอนและวิธีการทำ)
 • การบูรณาการเข้ากับ การเรียนการสอน (สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างไร)
 • วัตถุประสงค์ของผลงาน
 • แผนการดำเนินงานโดยย่อ และกรอบเวลาในการดำเนินงาน (Gantt Chart)
 • ผลประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
 • ข้อมูลผู้จัดทำผลงาน ระบุ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา เบอร์ติดต่อ และอีเมล์

  เกณฑ์การให้คะแนน
  ในรอบแรกจะพิจารณาจากโครงเรื่องและ Clip VDO ที่แต่ละทีมส่งเข้ามาแล้วทำการคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าไปนำเสนอในรอบสุดท้ายต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ส่วน (100 คะแนน) ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 เนื้อหา ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน เป็นแนวทางในการเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน (20 คะแนน)
  • ส่วนที่ 2 ความสวยงาม ประกอบด้วย การลำดับภาพ องค์ประกอบภาพ เสียง เทคนิคพิเศษ (20 คะแนน)
  • ส่วนที่ 3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประกอบด้วย การประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (30 คะแนน)
  • ส่วนที่ 4 การนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย สามารถนำไปใช้กับการเรียนและการสอน การประยุกต์ใช้ได้จริงทุกที่ทุกเวลา (20 คะแนน)
  • ส่วนที่ 5 การนำเสนอ ประกอบด้วย เนื้อหา เทคนิคการนำเสนอ ทำงานเป็นทีม การตอบคำถาม (10 คะแนน)

  การส่งผลงานเข้าประกวด

  • โครงเรื่องตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ pdf
  • Clip VDO บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมกล่องและหน้าปก หรือส่งทางอีเมล์ Sunida@hu.ac.th ส่งมายัง
   อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่
   จังหวัดสงขลา 90110 
   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

  การประกาศผล

  • การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
   พิจารณาคัดเลือกทีมที่เข้ารอบจาก โครงเรื่องและ Clip VDO โดยจะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2560 ตรวจสอบผลงานที่เข้ารอบได้ที่เว็บไซต์
  • การนำเสนอผลงานที่เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย
   ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 5 ทีม ต้องนำเสนอผลงานในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 (เวลาที่ชัดเจนจะประกาศ อีกครั้ง) โดยให้เวลานำเสนอทีมละ 15 นาที
  • การประกาศผลผู้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรม
   ประกาศผลโดยนำคะแนนผลงานทั้ง 5 ส่วน (100 คะแนน) มารวมกันเพื่อหาทีมที่ชนะ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  รางวัลการประกวด

  • รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  ทุกทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องมาจัดแสดงผลงาน พร้อมกับรับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

  ติดต่อสอบถาม
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200343-344

  ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Winida Matbenmarn

  File attachments: 
  Deadline: 
  20 Jan 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

  Members Online

  There are currently 0 users online.