^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก"

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุพรรณบุรีรำลึก" ชิงรางวัลกมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมภาพถ่ายเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในจังหวัดสุพรรณบุรี นำมาเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับให้บริการศึกษาและค้นคว้าต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด

 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศอายุ
 • เป็นเจ้าของภาพต้นฉบับ หรือภาพดั้งเดิม หรือภาพสำเนาซึ่งเจ้าของภาพต้นฉบับยินยอมให้ส่งเข้าประกวดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือภาพสำเนาซึ่งสามารถระบุที่มาได้ชัดเจน

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ส่งภาพด้วยตนเอง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
 • ส่งภาพทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองจดหมายบรรจุภาพถ่ายและแผ่นซีดีบันทึกสำเนาภาพถึง
  หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
  ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย
  อำเอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
  วงเล็บมุมซองด้านขวาบนว่า (โครงการประกวดภาพถ่าย)
 • ส่งภาพประกวดทางอีเมล์ suphan_archives@hotmail.com
 • หมดเขตส่งภาพเข้าประกวดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กรณีส่งภาพเข้าประกวดทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลอันดับที่ ๑ จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลอันดับที่ ๒ จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลอันดับที่ ๓ จำนวน ๓ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)

 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๓๕ ๕๐๑ ต่อ ๑๐๑
 • อีเมล์ suphan_archives@hotmail.com
 • เฟซบุ๊ค www.facebook.com/SupanburiNationalArchive
Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
20 Jan 2017 09:00 to 30 Apr 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.