^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ”

บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ในโครงการ NARA: Product Design Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตสร้าง ทัศนคติที่ดีในการใช้ศิลปะมาดำรงในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ NARA

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 3 คน

รายละเอียดการจัดกิจกรรม
เป็นการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ NARA: Product Design Contest ภายใต้หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” โดยการประยุกต์หลักการศิลปะในการใช้ชีวิตประจำวัน หมายถึง ศิลปะมาผสมผสานกับการดำรงชีวิตอันได้แก่ ศิลปะดินปั้นกับที่อยู่อาศัย ศิลปะดินปั้นกับอาหาร ศิลปะดินปั้นกับเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ของแฟชั่นที่เกี่ยวกับดินปั้น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับของตกแต่งบ้านที่เกี่ยวกับดินปั้น
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กเกี่ยวกับดินปั้น

การส่งผลงาน

 • ส่งแบบนำเสนอผลงาน เป็นภาพวาด หรือภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ขนาดกระดาษ A3
 • ระบุชื่อผลงาน
 • แนวคิด / แรงบันดาลใจในการออกแบบ
 • ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในประเภทเดี่ยวหรือทีม ทีมละ ไม่เกิน 3 ผลงาน
 • ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ
 • ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

วิธีการส่งผลงาน
1. วิธีการส่งผลงานผ่านทาง facebook สามารถส่งผลงานผ่านทาง facebook โดยการสแกนหรือถ่ายภาพผลงานและใบสมัคร ส่งผ่านทางข้อความ (INBOX) มาที่
www.facebook.com/naraprouctdesigncontest
2. วิธีการส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครด้านหลัง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับส่งผลงาน (จะถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
วงเว็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด NARA: Product Design Contest”

3. วิธีการส่งผลงานทาง อีเมล (e-mail) สามารถส่งผลงานผ่านทาง e-mail โดยการสแกนหรือถ่ายภาพผลงาน และใบสมัครได้ที่อีเมล prmkt@narafactory.com

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานการออกแบบ 20 มกราคม -10 มีนาคม 2560 ขยายเวลาการรับผลงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลการตัดสินรอบแรก 20 มีนาคม 2560
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานโดยต้องจัดทำต้นแบบพร้อมประกาศผลการตัดสิน 20 พฤษภาคม 2560

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 25,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร

การประกาศผลการตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบนำเสนอผลงาน จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมด้วยผลงานต้นแบบ ในวันตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 20 พ.ค. 2560 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการผลิต เป็นต้น คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก

 • ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • ความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์
 • ผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย
 • คุณภาพของการนำเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด
  ที่อยู่เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ
  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
  กรุงเทพฯ 10150
 • โทร 081-985-2747 (คุณวรรณ ฝ่ายการตลาด)
 • e-mail : prmkt@narafactory.com
 • www.facebook.com/naraprouctdesigncontest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
20 Jan 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.