^ Back to Top

ประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ” แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ”

ประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ”

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ “การป้องกันเด็กจมน้ำ” แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม...ป้องกันเด็กจมน้ำ” ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๐ ชิงรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐ บาท

กติกา
๑. ผู้ส่งผลงานเป็นบุคคลทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
๒. ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับการศึกษา หน่วยงาน ประสบการณ์ และจำนวนผู้ร่วมทีม
๓. ต้องเป็นสปอตวิทยุที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน
๔. สปอตวิทยุ ต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร ส่อเสียด หมิ่นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันต่างๆ
๕. รายละเอียดสปอตวิทยุ

 • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ โดยมีความยาวของสปอตวิทยุ อยู่ระหว่าง ๓๐ วินาที - ๑ นาที
 • จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา/ความเสี่ยงของการจมน้ำในเด็ก หรือวิธีการป้องกัน หรือการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำที่ถูกต้อง หรือการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเด็กจมน้ำ (รายละเอียดเนื้อหาตามเอกสารแนบ)

๖. บันทึกสปอตวิทยุลงในแผ่น CD
๗. ผู้ส่งผลงาน ๑ ท่าน สามารถส่งสปอตวิทยุเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า ๑ เรื่อง
๘. คณะกรรมการจะตัดสินจากผลงาน “สปอตวิทยุ” ที่ส่งไปยังสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่

 • เนื้อหาถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับการจมน้ำ (๒๕ คะแนน)
 • รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว การสื่อความหมาย และความน่าสนใจ (๗๐ คะแนน)
 • ช้ระยะเวลาตามที่กำหนด (๕ คะแนน)

๙. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทาง website: www.thaincd.com และ/หรือโทรแจ้ง

การสมัคร

 • เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 • หลักฐาน:
  ๑. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสปอตวิทยุ โดยต้องกรอกข้อความและมีลายเซ็นครบถ้วนตามที่กำหนด
  ๒. บบประเมินผล (กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๐) จำนวน ๑ คนต่อ ๑ ใบ กรณีที่เป็นกลุ่มบุคคล/ทีม/หน่วยงาน ต้องมีแบบประเมินผลเท่ากับจำนวนรายชื่อในทีม
  ๓. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าแข่งขันกรณีที่เป็นบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าทีม/ผู้ประสานงานที่ส่งเข้าแข่งขันกรณีเป็นกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน
  ๔. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน เฉพาะกรณีที่จัดส่งในนามของหน่วยงาน
 • สปอตวิทยุ (บนแผ่น CD)
 • ขั้นตอน: ส่งหลักฐาน (ตามข้อ ๑ - ๕) ไปยัง กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองว่า “สปอตวิทยุ วันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี ๒๕๖๐” (รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น)

เงื่อนไข
๑. ผู้ส่งผลงานยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่สปอตวิทยุที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดได้
๒. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาหรือเสียงหรืออื่นใดที่อยู่ในสปอตวิทยุทั้งหมด ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการฟ้องร้อง ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
๓. ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการสมัคร และเงื่อนไขของการประกวดทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดฯ
๔. สปอตวิทยุที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแต่เพียงผู้เดียว
๕. ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมาเพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการกำหนด
๖. เงินรางวัลที่ได้รับ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร
๗. กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานและอื่นๆ ตามที่กำหนด มาไม่ครบถ้วน ผู้จัดฯ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด

 • ใบสมัคร
 • แบบประเมินผล
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือนำส่งฯ (ถ้ามี)
 • สปอตวิทยุ

๘. กรณีที่ไม่มีสปอตวิทยุเรื่องใดที่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาตัดสินคัดเลือกให้สปอตวิทยุเรื่องใดได้รับรางวัล
๙. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

รางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล : เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล : เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกมลวรรณ ใจงาม และคุณนันนภัส กันตพัตชญานนท์
 • สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
 • โทร ๐ ๒๙๕๑ ๐๔๐๒, ๐ ๒๕๙๐ ๓๙๖๗
Total Prize Money: 
55,000 Baht
Deadline: 
31 Jan 2017 02:08

Members Online

There are currently 0 users online.