^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง” ชิงราง

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2020-09-22 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยร

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒” โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจาร

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมอนามัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถี

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-21 16:30

ประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด : Sav

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2020-08-03 23:59

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2020-09-15 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2020-07-14 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.