^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 ทีม (ไม่จำกัดจำนวนคน และสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน)
 • ใน 1 ทีมต้องมีนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมสาขาใดก็ได้อย่างน้อย 1 คนในทีม (ถ้าไม่มี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัwย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น  ดังนั้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 •  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบและยินยอมให้ผลงานของตนที่ได้รับรางวัล เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่น-แนล เอเชีย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้าประnวดที่ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้ผลงานของตนเองได้อีก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด เป็นกรณีไป

หลักเกณฑ์ด้านเทคนิคการจัดทำ

 • ไฟล์และขนาดของคลิปวิดีโอ .MP4 resolution VDO (1920x1080) ความชัดไม่ต่ำกว่า 1280p
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอทั้งหมดจะต้องมีความยาว 4-6 นาที โดยรวม Title และ End Credit ทั้งหมด (ถ้ามี) และโดยท้ายคลิปจะต้องมีโลโก้ของเด็นโซ่หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดถือว่าผิดกติกา
 • เป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัลหรือกล้องวีดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ หรือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นจากโปรแกรม 2D หรือ 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ (เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ)
 • คลิปวิดิโอจะต้องมีเนื้อหาการนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ในหัวข้อ “นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต” โดยบริษัทฯ จะมีการจัด Webinar เพื่อแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทให้กับผู้เข้าร่วมประกวดในการนำข้อมูลต่าง ๆ ไปทำคลิปวิดิโอ โดยสมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าร่วมทุกคน
 • คลิปวิดีโอต้องไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือรับรางวัลใด ๆ มาก่อนทั้งในและนอกประเทศ
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอนี้ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหา หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้การตัดสินของกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สุด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน

 • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีมตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564 สมัครเข้าร่วมประกวดผ่านทาง Microsoft Form เพื่อความสะดวกในการเชิญผู้เข้าประกวดเข้าร่วม Webinar
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครนี้ให้ครบถ้วน และสแกนส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรบัตรประจำตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา) ของทุกคนในทีมมาที่ คุณดรินทร E-mail : darintorn.k@gmail.com เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผู้เข้าประกวด
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทำได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
 • การส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนคลิป แต่จะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น และขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยอัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive  แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิป  ชื่อทีม ชื่อ Account Facebook ที่โพสต์คลิป เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ คุณดรินทร E-mail: darintorn.k@gmail.com (ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)
 • โพสต์คลิปวีดีโอบนหน้า Facebook ของผู้เข้าประกวด ( 1 Account ต่อ 1 คลิป) หัวข้อ “นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต” พร้อมใส่ #DENSOforaBetterCO2NeutralWorld #DENSOfortheFuture #DENSOCO2Neutral #DENSORoadSafety ลงในแคปชั่น (โพสต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564)
 • ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ในเดือนมกราคม 2565 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาของเด็นโซ่ และห้องอุโมงค์ลมสำหรับการทดสอบรถ

วันหมดเขตการรับสมัคร หรือส่งผลงานเข้าประกวด

 • รับสมัครผู้เข้าประกวดประเภททีมตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564
 • วันประกาศผลการประกวด ประกาศผลผู้รับรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ Facebook: www.facebook.com/ThaiDENSOGroup

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (จํานวน 1 รางวัล)
 • รางวัล Popular Vote* เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (ยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ สูงที่สุดบน Facebook)
  (รางวัล Popular Vote นับจากยอดจำนวนผู้เข้าชม กดไลค์ กดแชร์ โดยต้องทำตามเทคนิคการจัดทำที่แจ้งไว้ด้านบน โดยจะนับยอดรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:00 น.)

หมายเหตุ

 • กรณีที่ผุ้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผุ้เข้าการแข่งขันรับรางวัลสูงสุดเท่านั้น
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % จากมูลค่าของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: darintorn.k@gmail.com
 • www.facebook.com/ThaiDENSOGroup

 ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณดรินทร คุ้มสอาด / DENSO International Asia Co., Ltd.

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
90,000 Baht
หมดเขต: 
02 มิ.ย. 2021 09:00 to 23 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.