^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-09 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

ประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-04-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

กรมอนามัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร่วม 40,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

หมดเขต: 
อา, 2023-04-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า ชาติของเรา คงอยู่ คู่ศาสนา พุธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า ชาติของเรา คงอยู่ คู่ศาสนา พุธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน"

มูลนิธิโยคาวจร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า ชาติของเรา คงอยู่ คู่ศาสนา พุธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสิ

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน"

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน"

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน" เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-03 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ทหารไทยห่วงใยประชาชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

bTaskee Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge"

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge" หัวข้อ "มหัศจรรย์พรรรณไม้ เที่ยวสบายๆ กับสวนพฤกษศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.