^ Back to Top

องค์กร

ประกวดรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2556

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่า ในปี พ.ศ. 2556 จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “กวีนิพนธ์” โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

หมดเขต: 
อา, 2013-03-31 16:00

ประกวดหนัง​สืออิเลกทร​อนิกส์ (e-Book)

โครงการการประกวดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)โดย คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เชิญชวน อาจารย์และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

โครงการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Heritage Inspired

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวน ทีมนักศึกษา ทีมนักออกแบบ ช่างหัตถกรรม หรือทีมผสม จำนวน 2 คนขึ้นไป ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Heritage Inspired ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสำหรับการใช้

หมดเขต: 
อ, 2013-03-12 16:00

การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 13 (ประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน)

สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ ส่งผลงานเข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า โ

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

การประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 13 (ประเภทงานเขียน เรียงความเยาวชน และสื่อมวลชน)

สถาบันลูกโลกสีเขียว จัดประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 15 ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ด้วยการค้นหา แนะนำ ส่งผลงานเข้ารับ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า โ

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวด "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" 2556

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2556 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐ

หมดเขต: 
ศ, 2013-04-05 16:00

ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards”

7 Innovation Awards เชิญชวน บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ จำนวนสมาชิก และนิติบุคคล เข้าร่วม ประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards (เซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์)” เพื่อส่งเสริมผลงานงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆของ SMEs ชิงเงินรางวัลรวมกว่าล้านบา

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย หัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation”

SIAM CENTER เชิญชวนทีม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง 17-28 ปี ทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดภาพเคลื่อนไหวมัลติมีเดีย ในหัวข้อ “Siam Center Imagination, life is your creation” ครั้งที่ 1 โดยการนำเสนอใน CONCEPT FASHION DECONSTRUCT

หมดเขต: 
พ, 2013-03-20 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556

สำนักงาน ป.ป.ช.โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เชิญชวนสถานศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไ

หมดเขต: 
จ, 2013-06-10 16:00

การประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร

สวทช.

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.