^ Back to Top

องค์กร

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556

สำนักงาน ป.ป.ช.โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ เชิญชวนสถานศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไ

หมดเขต: 
จ, 2013-06-10 16:00

การประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร

สวทช.

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

ประกวด “นวัตกรรมข้าวไทยปี 2556” / Rice Innovation Awards 2013

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เชิญชวน กลุ่มอุตสาหกรรม หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย Rice Innovation Awards 2013 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร และกระบ

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-28 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ "น้ำ...เพื่อชีวิต

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ "น้ำ...เพื่อชีวิต

อีซูซุ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เชิญชวนทีมนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย ร่วมประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "น้ำ...เพื่อชีวิต" ชิงรางวัล "อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ป

หมดเขต: 
พฤ, 2013-01-31 16:00

การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวน สำนักพิมพ์ นักประพันธ์ นักออกแบบภาพประกอบ และผู้สนใจทั่วไป ประกวดหนังสือ 9 กลุ่ม เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือกาษาไทย ซึ่งประพันธ์ จัดทำภาพประกอบโดคนไทย และตีพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบุรณ์ ในป

หมดเขต: 
อ, 2013-01-15 15:00

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
อ, 2013-04-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน “ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีฯ”

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน “ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีฯ”

หมดเขต: 
พฤ, 2013-02-28 16:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก หัวข้อ "My Dad:พ่อของฉัน"

NetDesign ชวนเพื่อนประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก หัวข้อ "My Dad:พ่อของฉัน" ชิงรางวัลกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2012-11-30 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ "อาเซียนศึกษา"

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.

หมดเขต: 
อา, 2012-09-30 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้บริโภคผ่านการจัด โครงประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่

หมดเขต: 
พ, 2012-08-29 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.