^ Back to Top

องค์กร

ประกวดแผนธุรกิจแนวใหม่ SWU SE Contest

SWU SE Contest

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดการประกวดแผนธุรกิจแนวใหม่ SWU SE Contest ชิงทุนการสนับสนุนรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดแผน • นักเรียนของโรงเร

หมดเขต: 
จ, 2013-08-05 16:00

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “รักษ์โลก เพื่อลูกหลาน” เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ประกวดคลิป "ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน"

โครงการการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เชิญชวน ทีม หรือองค์กร เข้าร่วม ประกวดคลิป "รักษโลก เพื่อลูกหลาน" ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที สื่อให้เห็นว่า คนไทยสามารถทำอะไรได้บ้าง เพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโ

หมดเขต: 
อ, 2013-10-15 16:00

การแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน ASEAN ICT Awards 2013

ASEAN ICT Awards 2013

โครงการ ASEAN ICT Awards 2013 เป็นโครงการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) และแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2013 จะจัดให้มีการแข่งขันรางวัลไอซีทีในระดับอาเซียน เพื่อพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ แล

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-14 16:00

ประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand TICTA Awards 2013

TICTA Awards 2013

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่

หมดเขต: 
ส, 2013-06-15 16:00

ประกวดแอพ "Publish Now! Wow! รับแสน! "

Publish Now! Wow! รับแสน!

งัดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใช้ครีเอทแอพเริ่ดๆ เพื่อร่วมสนุกกับโนเกีย Publish Now! Wow! รับแสน!

หมดเขต: 
พฤ, 2013-10-31 16:00

ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน'

Read Thailand

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา เชิญชวน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกวด โครงการ 'Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน' เพื่อรณรงค์ ปลูกฝัง และส่งเสริม ให้นักเรี

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง “สุขศาลาพัทลุง"

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง “สุขศาลาพัทลุง” ขึ้น เพื่อเป็นการแสวงหาและรวบรวมภาพถ่ายเก่าเกี่ยวกับสุขศาลาพัทลุง ไว้สำหรับการศึกษา ค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยกำหนดส่งภาพเข้าประกวดระหว่างวันที่

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-28 16:00

DIP Design Contest 2013

สำนักพัฒนาอุสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญ วิสหกิจชุมชน เข้าร่วมประกวด DIP Design Contest 2013 การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ประเภท ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ โดยผลิตภัณ์ต้องมีความ

หมดเขต: 
ศ, 2013-05-31 16:30

Thailand 5S Award 2013 ประกวดองค์กรที่ใช้ระบบ 5ส

ขอเชิญองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กรส่งผลการดำเนินงาน 5ส เข้าประกวด และเพื่อรับ Thailand 5S Award 2013

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2013-05-15 16:00

SME Thailand Inno Awards 2013

หมดเขต: 
จ, 2013-07-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.