^ Back to Top

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559

ธนาคารออมสิน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการณรงค์ด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รูปแบบและลักษณะของโครงการที่นาเสนอ
1. เป็นโครงการรณรงค์ ส่งเสริม ให้เกิดความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีของทุกคนในโรงเรียน ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
2. ต้องเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้าง และพัฒนาความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3. ต้องเป็นโครงการที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียน ในการส่งเสริม การให้ความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีวินัย และความตระหนักถึงความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

คุณสมบัติของโรงเรียนที่สามารถร่วมโครงการ
ต้องเป็นโรงเรียนในสังกัดธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ระดับประถมศึกษาศึกษา และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

ขอบเขตของโครงการ
เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งเสริมวินัย และสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเลือกนำเสนอโครงการในหัวข้อ ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งหมด ได้แก่
1. ด้านความปลอดภัย ต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริม เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน และรักษาสวัสดิภาพของนักเรียน และบุคลากรในการใช้ชีวิตภายในโรงเรียน การป้องกันสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย รักษากฎกติกา ลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
2. ด้านสุขอนามัย เป็นโครงการที่ส่งเสริม และพัฒนาให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน มีสุขอนามัยที่แข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้น

คณะทำงานของโครงการ
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และกลุ่มตัวแทนนักเรียน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในโรงเรียน

รายละเอียดของโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. โครงร่างของโครงการ โดยโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องจัดส่งโครงร่างของโครงการเพื่อให้ธนาคารพิจารณาคัดเลือกในรอบแรก ประกอบด้วย

 • ขอบเขต กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับแผนโครงการหลักของธนาคาร กิจกรรมริเริ่มใหม่ การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน ให้มีความสอดคล้องกัน และสามารถตอบวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
 • วิธีดำเนินการ และความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ กล่าวถึงขั้นตอนรายละเอียดวิธีดำเนินการของโครงการ รวมถึงแผนการดำเนินงานและวิธีที่ใช้ในการวัดผลความสาเร็จของโครงการด้วย
 • ประโยชน์ที่ได้รับ กล่าวถึงเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ เพื่อการนำไปพัฒนาต่อยอด

2. ผลการดำเนินการและการสรุปผลของโครงการ โดยโรงเรียนที่เข้ารอบต้องดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการตามที่เสนอ และต้องจัดส่งผลการดำเนินการและการสรุปผลของโครงการ เพื่อให้ธนาคารพิจารณาตัดสิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • ผลการดำเนินการ กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนปิดโครงการ หรือจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการวัดผลความสาเร็จของโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่อย่างไร
 • การประเมินผลของโครงการ กล่าวถึงความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการ
 • บทสรุปของโครงการ กล่าวถึงภาพรวมของการดาเนินโครงการโดยสรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรม รวมถึงข้อเสนอแนะของโครงการเพื่อการพัฒนาต่อยอด

ระยะเวลาดาเนินการ
1. ระยะเวลารับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2559
2. ประกาศผลการพิจารณาโครงร่างโครงการของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ภายในเดือนมิถุนายน 2559
3. ระยะเวลาการดาเนินโครงการของโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โดยธนาคารจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และให้คาแนะนาแก่โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่ 15 มิถุนายน  – 15 กันยายน 2559
4. หมดเขตการจัดส่งเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 กันยายน 2559
5. ประกาศผล ภายในเดือนตุลาคม 2559

รางวัล

 • ระดับประถมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวนธนาคารออมสินภาคละ 1 รางวัล (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวนธนาคารออมสินภาคละ 1 รางวัล (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)
 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวนธนาคารออมสินภาคละ 1 รางวัล (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวนธนาคารออมสินภาคละ 1 รางวัล (เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวนธนาคารออมสินภาคละ 1 รางวัล (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร)

การจัดส่งเอกสาร
ให้โรงเรียน ในสังกัดธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ที่มีที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบของธนาคารออมสินภาค 1 - 18 จัดส่งแบบเสนอชื่อโครงการฯ โครงร่างของโครงการ และโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยฯ ฉบับสมบูรณ์ โดยจัดทาเป็นรูปแบบรูปเล่ม จำนวน 1 ชุด และบันทึกไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ PDF ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล เช่น CD DVD Flash Drive ฯลฯ จำนวน 1 ชุด โดยจัดส่งผ่านธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม
ธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงที่โณงเรียนสังกัด

Eligibility: 
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
30 มี.ค. 2016 10:00 to 31 พ.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.