^ Back to Top

ประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

ประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ขอเชิญสถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการรักชาติถูกทำงสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล กว่า 200,000 บาท

คุณสมบัติ
สถานศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมกำรศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้ เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชำติ มีความสำนึกในความรักชาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาองค์ประกอบและสถาบัน ที่สำคัญของชาติ รวมทั้งกระตุ้นให้สถานศึกษาเห็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

กำหนดระยะเวลา
ส่งโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิถุนายน 2559

ติดต่อสอบถาม
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3161 ต่อ 607, 107, 502 ในวันและเวลาราชการ

Eligibility: 
หมดเขต: 
15 เม.ย. 2016 10:00 to 27 มิ.ย. 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod