^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2

โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในโครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และโล่รางวัลจากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  ครบ 60 พรรษาในปี พ.ศ. 2558
 2. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 3. เพื่อสร้างเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการอ่านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงการปูพื้นฐานที่สำคัญ ให้เกิดประสิทธิผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์
 4. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณสมบัติ

 1. สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกสังกัด
 2. การส่งนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต้องส่งในนามของสถานศึกษาฯ ในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัด
 3. ให้สถานศึกษาฯ พิจารณาเลือกสมัครเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับใด ระดับหนึ่ง โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม ทั้งนี้การนับจำนวนนักเรียนให้นับตามระดับและจำนวนของนักเรียน

การสมัคร

 • สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
 • ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครได้ที่
  • โทรสาร (Fax) 0-2257-4332
  • E-mail : readthailand@tkpark.or.th
  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
    “สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
 • หรือลงทะเบียนสมัครผ่านเว็บได้ที่ www.readthailand.com

ติดต่อสอบถาม   

 • สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ชั้น 8 Central World
 • โทรศัพท์ : 0-2257-4300 ต่อ 113 หรือ 114
 • โทรสาร (fax) : 0-2257-4332
 • email : readthailand@tkpark.or.th
 • ไปรษณีย์ : “สำนักงานอุทยานการเรียนรู้” ตู้ ปณ. 118 ปณศ.รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
 • facebook : https://www.facebook.com/pages/Read-Thailand/
Eligibility: 
File attachments: 
หมดเขต: 
28 ก.พ. 2015 10:00 to 31 มี.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.