^ Back to Top

ประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7

ประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวด “สุดยอด SMEs แห่งชาติ” ครั้งที่ 7 (7th SMEs National Awards 2015) ภายใต้แนวคิด “ตามหาเพชรน้ําดี SMEs ไทย" ชิงถ้วยรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรรหา SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโต และเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล

คุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่เข้าประกวด

 • ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามข้อกำหนดของกระทรวง กำหนดจำนวนการจ้างงานหรืมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2545 ซึ่งออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้smes2014_คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล ในรูปของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ต้องมีการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • ต้องเป็นธุรกิจเอกชนหรือธุรกิจในเครือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นเป็น ผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 75%
 • ผู้บริหารหลักของกิจการ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • ธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีสิทธิ์สมัคร
 • ธุรกิจในเครือที่ปฏิบัติเฉพาะงานด้านสนับสนุนให้กับธุรกิจหลักหรือธุรกิจแม่ ไม่มีสิทธิ์สมัคร ตัวอย่างของงานสนับสนุน เช่น การขาย การตลาด การกระจายสินค้า การบัญชี การเงิน การบุคคล การบริการความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อ กฎหมาย วิจัย และพัฒนา เป็นต้น
 • ธุรกิจในเครือกับธุรกิจแม่ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดในปีเดียวกัน
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2558

รางวัลสำหรับการประกวด
ประเภทรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละหมวด และการมอบรางวัล มีดังนี้

 • รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ
  จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ และเกียรติบัตร
 • รางวัล SMEs ดีเด่น
  จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 700 ถึง 799 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับถ้วยรางวัล SMEs ดีเด่น และเกียรติบัตร
 • รางวัลมาตรฐาน SMEs
  จะพิจารณาให้กับ SMEs ที่ได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 600 ถึง 699 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน โดยจะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
  • คุณบวรลักษณ์ มาราช
  • โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 588
  • โทรสาร 0 2619 8071 หรือ 0 2619 8090
  • อีเมล Borvornluck@ftpi.or.th
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณไข่มุกข์ ปั้นแตง

Contest Type: 
Eligibility: 
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
22 ก.พ. 2015 10:00 to 31 พ.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.