^ Back to Top

องค์กร

ประกวด "THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015"

THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015
หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม "Product Innovation Contest 2015"

Product Innovation Contest 2015

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม "Product Innovation Contest 2015" ชิงร

หมดเขต: 
อ, 2014-12-30 16:00

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 72,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-12-18 16:00

ปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓

ปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓

ศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัว หมู่๑ ขอเชิญบุคคล และองค์กร สมัครเข้าร่วมการปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับมอบรางวัลในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓ และได้รับการบันทึกในทำเนียบผู้

หมดเขต: 
ศ, 2015-01-30 16:00

ประกวด Thai Access to International Market Competition (THAI AIM)

ประกวด Thai Access to International Market Competition (THAI AIM)

Global Entrepreneurship Thailand (GET) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thai Access to International M

หมดเขต: 
พ, 2014-12-31 16:00

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาทั่วไป และองค์การ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณใต้สะพาน พระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพ

หมดเขต: 
จ, 2014-11-03 16:00

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ขอเชิญ ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014" (MEGA 2014) ชิงทุนสนับสนุน พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2014-11-14 16:00

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558

ประเภทรางวัลหลัก

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 04:57

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

ประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญประชาชนทั่วไป คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “GreenCard” ชิงรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุ

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod