^ Back to Top

องค์กร

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการiประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ชิงรางวัลThe Best SME Thailand Inno Awards 2017 พร้อมโล่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-02 16:00

ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560

ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560 : Best e-Commerce Website Award 2017 ชิงโล่ห์ประกาศเกียรติ พร้อมโอกาส และสิทธิพิเศษมากมาย

หมดเขต: 
อ, 2017-05-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร (IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products)

หมดเขต: 
ศ, 2017-05-19 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 : Rice Innovation Awards 2017 ชิงเ

หมดเขต: 
จ, 2017-07-31 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผุ้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 16:00

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง”

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเซรามิก หัวข้อ “แจกันหลวง ข่วงนครลำปาง” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2017-05-10 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.