^ Back to Top

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

ประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์"

โครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูโดย ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการโฮมสเตย์ สมัครเข้าร่วมการประกวดโฮมสเตย์ หัวข้อ "GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 3,200,000 บาท

คุณสมบัติของโฮมสเตย์

 1. โฮมสเตย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องจัดตัองในรูปเเบบของบุคคล กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ หรือชุมชน
 2. การบริหารจัดการโฮมสเตย์ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ
 3. ที่ตั้งของชุมชนหรือกลุ่มโฮมสเตย์ ต้องไม่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น ยกเว้นจะได้รับอนุญาต
 4. เป็นสถานที่พักขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน อันมี ลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม
 5. ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาขยะ หรือก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นต้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 1. โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของธนาคารออมสิน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ โดยธนาคารจะพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
 2. โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ธนาคารออมสินในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดยังคงเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวดของผู้เข้าประกวดเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสต่างๆ
 3. โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอแผนงานของตนเอง โดยต้องไม่คัดลอกแผนงานและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ จากโฮมสเตย์อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ โฮมสเตย์ที่เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้าน ลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ธนาคารออมสินจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 4. โฮมเตย์ที่ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่รอบ 100 ทีม ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน เพื่อรับทุนประเดิมจากธนาคารออมสิน
 5. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กำหนดการโครงการ

 1. เปิดรับสมัครโฮมสเตย์เข้าประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail 13 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2561
 2. งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย 28 มิถุนายน 2561
 3. คณะกรรมการคัดเลือก 100 โฮมสเตย์ จากผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดทั่วประเทศ โดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสารใบสมัคร และภาพถ่าย 19 กรกฎาคม 2561
 4. ประกาศผลโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือก 100 โฮมสเตย์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
 5. สัมมนาโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือก 100 โฮมสเตย์ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561
 6. โฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผลงานที่ปรับปรุงพัฒนา (หลังการสัมมนา) ในวันที่ 5-17 สิงหาคม 2561
 7. คณะกรรมการคัดเลือก 20 โฮมสเตย์ จากผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 100 โฮมสเตย์ โดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสาร ที่ปรับปรุงพัฒนา 22 สิงหาคม 2561
 8. ประกาศผลโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือก 20 โฮมสเตย์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 9. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้ง 20 โฮมสเตย์ที่เข้ารอบ ภายในเดือน กันยายน 2561
 10. โฮมสเตย์ 20 โฮมสเตย์นำเสนอแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 28-29 กันยายน 2561
 11. คณะกรรมการคัดเลือก 10 โฮมสเตย์ จากผู้ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 20 โฮมสเตย์ โดยพิจารณาข้อมูลจากแผนพัฒนา
 12. ประกาศผลโฮมสเตย์ที่ผ่านการคัดเลือก 10 โฮมสเตย์ ภายในเดือน ตุลาคม 2561
 13. คณะกรรมการ และธนาคารออมสินลงพื้นที่ 10 โฮมสเตย์ เพื่อจัดกิจกรรมธนาคารออมสินสานสัมพันธ์ภายใน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
 14. พิธีปิดโครงการ ประกาศผล และมอบรางวัล ภายในเดือน ธันวาคม 2561
 15. ศึกษา-ดูงาน ความสำเร็จของชุมชนโฮมสเตย์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เงินสนับสนุน

 • โฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 : 500,000 บาท
 • โฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 2 : 300,000 บาท
 • โฮมสเตย์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 : 200,000 บาท
 • โฮมสเตย์ดีเด่น จำนวน 7 แห่ง : โฮมสเตย์ละ 100,000 บาท
 • โฮมสเตย์ที่เข้ารอบอันดับที่ 11-20 : โฮมสเตย์ละ 50,000 บาท
 • 100 โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมสัมมนา : โฮมสเตย์ละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 062-223-2896
 • www.facebook.com/Pracharadaomsinseechompoo
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
3,200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 มิ.ย. 2018 10:00 to 13 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.