^ Back to Top

ประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018

ประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council : HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “Thai Access to International Markets Competition” ครั้งที่ 5 : Thai AIM 2018 ชิงโอกาสและการสนับสนุนเผยแพร่สินค้าผ่านช่องทางระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้ประกอบการในประเทศไทยและการส่งเสริมสินค้าไทย
  • เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมในงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะวิสาหกิจขนำดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
  • เพื่อขยายตลำดสินค้างำนสร้างสรรค์ของไทยสู่นานาชาติผ่านเวทีทางการค้าของฮ่องกงและองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

ขอบเขต
งานสร้างสรรค์ในกลุ่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน, ของขวัญและของที่ระลึก, งานหัตถกรรม, แฟชั่นและเครื่องประดับ, งานออกแบบ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน

กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน

  • กลุ่มที่ 1 หมายถึง กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บริษัทจดทะเบียน) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แฟชั่นและเครื่องประดับ, และแพคเกจจิ้งสำหรับสินค้าประเภทของขวัญของชำร่วยรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน
  • กลุ่มที่ 2 หมายถึง กลุ่มดีไซเนอร์รุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี (Young Designers ที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัท) ในหมวดหมู่สินค้าประเภทของขวัญของชำร่วย, เครื่องใช้ในครัวเรือน, แพคเกจจิ้ง, แฟชั่นและเครื่องประดับ

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ THAI AIM 2014 – 2016 สามารถเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ได้ โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำกับที่เคยส่งเข้าร่วม

ระยะเวลาการแข่งขัน

  • เริ่มส่งผลงานพร้อมโหวตผลงานที่ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องเดินทางมานำเสนอผลงำนของท่านต่อคณะกรรมการ ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center) ซอยตรีมิตร ถนนพระรำมที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) หากไม่สะดวกเดินทางนำเสนอผลงานด้วยตัวเองให้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์แทน
  • ประกาศผลผู้ผ่ำนเข้ำรอบสุดทาำยจากกลุ่มที่ 1 และผู้ชนะจากกลุ่มที่ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศผลผู้ชนะโครงการในกลุ่มที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถาม
องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) โทร.02-343-9000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปถมาภรณ์ รังษีสว่าง

หมดเขต: 
28 พ.ย. 2018 10:00 to 15 ม.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.