^ Back to Top

Love Comic Contest พลังแห่งรัก พลังหยุดความรุนแรง

สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club ขอเชิญเพื่อนๆร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์สำหรับครอบครัว ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 แสนบาท ในหัวข้อ "พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง"

ประเภทการประกวด
ประเภทที่ 1 ประเภทนิทานสั้นสำหรับเด็ก

ประเภทที่ 2 ประเภทเรื่องการ์ตูนภาพ

ประเภทที่ 3 ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น

รุ่นการรับสมัคร
แบ่งออกเป็น 2 รุ่นในทุกประเภทการประกวด

 1. รุ่นนักเรียน (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
 2. รุ่นประชาชน

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร
1. ส่งเอกสารการรับสมัครดังนี้
- ใบสมัคร (เอกสารแนบ ผพร.01) และใบส่งผลงาน (เอกสารแนบ ผพร.02)
- เนื้อหาของนิทาน การ์ตูนภาพ หรือ แอนนิเมชั่น (ความยาวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษเอ 4)
- ภาพประกอบเรื่อง Story Board
- ผลงานนิทานภาพสำหรับเด็ก (ขั้นต่ำ 6 หน้ารวมปกหน้า – หลัง โดยหนึ่งหน้าต้องมีเนื้อเรื่องและภาพประกอบต่อขนาดกระดาษ A4) ผลงานการ์ตูนอย่างน้อย 1 ตอน (ขั้นต่ำ 6 หน้ารวมปกหน้า – หลัง หน้าละ 6 - 10 ช่องต่อขนาดกระดาษ A4) ผลงานประเภทแอนิเมชั่นยาวไม่เกิน 3 นาที
- โปสเตอร์แสดงผลงาน 1 แผ่น (พิมพ์ขนาดกระดาษ A4 และแนบไฟล์เอกสารแนบ ผพร.03 เป็นไฟล์ .pdf หรือ .ai)
2. พร้อมจัดทำเอกสารและผลงานทั้งหมดเป็นซีดี 1 ชุด
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกแสดงผลงานต้องแสดงตนและร่วมแสดงผลงานในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2554
อีกทั้งต้องร่วมงานตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
4. ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครร่วมกับสโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสามารถนำผลงานไปปรับปรุง และพัฒนาได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
5. ผลงานที่ร่วมประกวดต้องเป็นผลงานการออกแบบด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงานดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน หากมีการตรวจพบเจ้าของผลงาน ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวในทุกกรณี
6. ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดถือว่าผู้ที่เข้าร่วมประกวดยอมรับเงื่อนไขที่ผู้จัดประกวดกำหนดขึ้น
7. ผู้จัดประกวดของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปฏิทินกิจกรรมการรับสมัคร
1. ระยะเวลาการรับสมัครวันนี้ – 15 กรกฎาคม 2554
2. การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(สำรองที่นั่งเข้าร่วมการแถลงข่าว โทร. 085 550 2288 E-mail : love@bangkokyouthclub.org)
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดภายในงาน Creative Art : Character Battle
วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา
(สำรองที่นั่งร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โทร. 085 550 2288 E-mail : love@bangkokyouthclub.org)
4. การชี้แจงรายละเอียกการประกวดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ ท่าน้ำสี่พระยา (สำรองที่นั่งเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดการประกวดภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โทร.085 550 2288)
6. ระยะเวลาส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 20 กรกฎาคม 2554
5. การตัดสินและประกาศผลงานการประกวดทั้ง 3 ประเภท (นิทานภาพสำหรับเด็ก การ์ตูน และแอนิเมชั่น)
ภายในเดือนสิงหาคม 2554 ทางเวปไซด์ www.BangkokYouthClub.org
6. กิจกรรมแสดงผลงาน “พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง”
วันที่ 15 – 18 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
7. การตัดสินรางวัลชนะเลิศผลงานสื่อสร้างสรรค์ “พลังแห่งรัก พลังยุติความรุนแรง”
วันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

เกณฑ์การตัดสิน

 • เนื้อหาการ์ตูนการลด และป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
 • องค์ประกอบศิลป์ในแต่ละประเภท

หมายเหตุ** การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินคัดเลือกผลงาน
- คัดเลือกประเภทและรุ่นละ 10 ผลงาน เพื่อแสดงผลงานใน "มหกรรมพลังแห่งรัก พลักยุติความรุนแรง"
ในวันที่ 15 - 18 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- ประกาศผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกทาง www.bangkokyouthclub.org ภายในเดือนสิงหาคม 2554
- ตัดสินและประกาศผลงานชนะเลิศวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัล
1. รุ่นนักเรียน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

2. รุ่นประชาชน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

3. รางวัลเพิ่มเติม

 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำไปผลิตเป็นคู่มือยุติความรุนแรงในครอบครัว กรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดใบสมัคร
http://www.bangkokyouthclub.org/love และ http://love.bangkokyouthclub.org

การส่งใบสมัครและผลงาน

 • ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2554 โทรสาร. 02 661 5331 E-mail : love@bangkokyouthclub.org
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
  กรุณาส่ง สโมสรพลเมืองเยาวชนกรุงเทพมหานคร Bangkok Youth Club
  159/33 สำนักงานเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์เมือง
  ซอยกาญจนาภิเษก 17 ถนนกาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กทม. 10170

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/bangkokyouthclub
love@bangkokyouthclub.org
Tel : 085 550 2288

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ธนพนธ์ ภักดี
เผยแพร่ : http://contestwar.com/

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
32,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.