^ Back to Top

ประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ปลายด้ามขวาน” เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่และเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่สาระความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
1.2 เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้
1.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้

2. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

3. หลักเกณฑ์การประกวดผลงาน
3.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาด้วยตนเอง
3.2 ผู้ส่งผลงานประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดียวและแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน) โดยไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงานต่อคนหรือกลุ่ม

4. คุณสมบัติของผลงาน
4.1 ต้องเป็นศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้แขนงใดแขนงหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของชาวไทยภาคใต้
4.2 ต้องนำเสนอในรูปแบบของสื่อสารคดีโทรทัศน์
4.3 ต้องปรากฏตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อความ “อำนวยการผลิตโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ไว้ตอนท้ายของสื่อสารคดีโทรทัศน์

5. กำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
กำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

6. การส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานในรูปแบบ DVD และบันทึกเทปด้วยระบบ Digital Video (DV) โดยมีความคมชัดเพียงพอสำหรับการเผยแพร่ออกอากาศทางโทรทัศน์ พร้อมใบสมัคร มาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-2508

หมายเหตุ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://cultural.wu.ac.th/

7. รางวัลในการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ รางวัล Popular Vote นับจากการกด like ของ http://www.facebook.com/WalailakUniversity เริ่มการ Vote ตั้งแต่วันที่ 6- 31 พฤษภาคม 2556

8. เกณฑ์การให้คะแนน
8.1 นำเสนอเรื่องราวที่สื่อความหมายชัดเจน ถูกต้องสอดคล้อง ตรงตามหัวข้อ และวัตถุประสงค์ (เนื้อหา)
8.2 การนำเสนอในลักษณะพิเศษ ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ (ความคิดสร้างสรรค์ )
8.3 ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของภาพ และเสียง
8.4 ชิ้นงานก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9. เงื่อนไขการประกวด
1) คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจกำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
2) สารคดีโทรทัศน์ที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของสารคดีโทรทัศน์แต่อย่างใด
3) การส่งสารคดีโทรทัศน์เข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของสารคดีโทรทัศน์ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวด ดังกล่าวขั้นต้นโดยไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบและศีลธรรม

10. การประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th

11. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิลาวัณย์ เขียวมาก อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-2508-10
โทรสาร 0-7567-2507
E-mail: cultural.wu@gmail.com

เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ก.พ. 2013 10:00 to 30 เม.ย. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.