^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้บริโภคผ่านการจัด โครงประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

“ฆ่าแมลง ฆ่าคน” เมื่อคลิปวีดีโอฝีมือคุณ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลก

ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ นับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ในสังคมเมือง สังคมชนบท ต่างตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการบริโภคผักที่มีสารเคมีตกค้างอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการได้รับสารตกค้างในระยะยาวอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคพาร์คินสัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้บริโภคผ่านการจัด โครงประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดไอเดียผ่านคลิปวีดีโอสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อสะท้อนเรื่องราว ความคิดเห็น ความเป็นไปของสังคมต่อการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

เป้าหมาย

 • เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจ และตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร และผู้บริโภค
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4
 • ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของคลิปวีดีโอที่จะจัดทำ

 • เป็นคลิปวีดีโอความยาว 3-5 นาที
 • ส่งผลงานในรูปแบบ .wmv/.mpg/.mp4/.mov/.flv/.avi เป็นไฟล์ HD ในรูปแบบ dvd ที่สามารถใช้กับเครื่องเล่น dvd ทั่วไป 3 แผ่น พร้อมเอกสารอธิบายผลงานสั้นๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต และการตัดต่อ
 • จัดทำคลิปวีดีโอเป็นภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องมี sub-title เป็นภาษาไทยกำกับ
 • ส่งผลงานเป็นทีม (ทีมละ 1-3 คน) แต่ละทีมสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 • ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีตัวแทนในทีมผ่านการปฐมนิเทศในวันที่ 2 กันยายน 2555
 • เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตการเกษตรต่างๆ ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สังคม และประเทศ ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หรือปัญหาของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการทำซ้ำ หรือเคยนำส่งเข้าประกวดในรายการอื่นๆ
 • คลิปวีดีโอทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิชีววิถีในการเผยแพร่

ระยะเวลา

 • ระยะเวลาโครงการ 1 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2555
 • ระยะเวลาสมัคร 1-24 สิงหาคม 2555
 • ระยะเวลาส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วม 2 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555

รางวัล

 • รางวัลที่ 1-3 รุ่นนักศึกษา
 • รางวัลที่ 1-3 รุ่นประชาชนทั่วไป
 • รางวัล popular vote

กิจกรรม

 • ผู้สนใจเข้าร่วมให้ download ใบสมัคร ที่ www.thaipan.org และ www.biothai.net
  1- 29 สิงหาคม 2555
 • ส่งเอกสารแสดงความจำนงมาที่โครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” e-mail address : info@thaipan.org หรือ ทางไปรษณีย์ที่ เครือข่าย Thai-PAN มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 125/356 หมู่บ้านนราธิป ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000
  ปิดรับวันที่ 29 สิงหาคม 2555เวลา 17.00 น.
 • ผู้สมัครรับฟังข้อมูลเบื้องต้นด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีตัวอย่างของการได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเทคนิคในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ จากผู้จัด และแขกรับเชิญ* ผู้ที่นำเสนอไอเดียแล้วผ่านความเห็นชอบของผู้จัดจะได้รับเงินสนับสนุนการผลิต 5,000 บาท
  2 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 12.00
 • ผู้สมัครจัดทำคลิปวีดีโอในประเด็นที่กำหนดไว้
  2 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555
 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ โครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” เครือข่าย Thai-PAN มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 125/356 หมู่บ้านนราธิป ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000 (DVD 3 แผ่น และเอกสารอธิบายผลงาน)
  ปิดรับวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 น.
 • ทางผู้จัด นำผลงานทั้งหมดขึ้นบน www.thaipan.org พร้อมเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมตัดสิน popular vote
  15 – 30 ตุลาคม 2555
 • เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานร่วมกัน
  23 – 25 ตุลาคม 2555
 • จัดแสดงผลงาน และประกาศผล โดยวันแรกและวันที่สองของการจัดแสดงผลงานที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตรางวัล popular vote และประกาศผล มอบรางวัลแด่ผู้ชนะ (รางวัลที่หนึ่ง 20,000 บาท รางวัลที่สอง 15,000 บาท รางวัลที่สาม 10,000 บาท)ในวันที่สาม
  2-4 พฤศจิกายน 2555 หรือ 9-11 พฤศจิกายน 2555
 • ผู้ชนะเลิศเข้าร่วมแสดงผลงาน และพูดคุยในการประชุมวิชาการเพื่อการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 2 วันที่ 15- 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
  15 พฤศจิกายน 2555

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipan.org หรือ
facebook – Thai-PAN (ThaiPesticideAlertNetwork)

หมดเขตยื่นใบสมัคร 29 สิงหาคม 2555
ส่งผลงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555

ไอเดียของคุณอาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนโลกใบนี้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :
ปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
125/356 หมู่บ้านนราธิป ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 985 3838
Email : prokchol@biothai.net

ดาวน์โหลด : ใบสมัคร
ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thai-PAN
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
21 ส.ค. 2012 10:00 to 29 ส.ค. 2012 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod