^ Back to Top

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดความตระหนักในเรื่องพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า
 • เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ออกแบบสื่อ
 • เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ในการผลิต การเลือกรับสื่อ และปรับใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
 • เพื่อสร้างกระแสการรับรู้เรื่องภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

หลักเกณฑ์และหัวข้อการประกวด

 • ผู้ส่งผลเข้าประกวดคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • ผู้ส่งผลเข้าประกวด จะต้องมีบัญชี TikTok เป็นของตนเอง
 • ผู้ส่งผลเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใน Google Form
 • ผู้ส่งผลเข้าประกวดต้องกดติดตาม TikTok: natft_1234
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยการโพสต์แบบสาธารณะขึ้นบัญชี TikTok ของผู้ส่งผลงาน และผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้อง Tag Friends มาที่บัญชี TikTok: natft_1234 พร้อมใส่ Hashtag #NATFT #ประกวดคลิป #ไม่เป็นทาสบุหรี่ไฟฟ้าPod และ #EP1-5 (ขึ้นอยู่กับ EP ที่เข้าร่วมประกวด)
 • ต้องเป็นผลงานที่อัปโหลดลง TikTok ในช่วงวันและเวลาที่ผู้จัดกําหนดเท่านั้น

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความยาวคลิประหว่าง 30 วินาทีถึง 3 นาที
 • ไม่จํากัดรูปแบบการนําเสนอ สไตล์เทคนิคการถ่ายทํา เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อที่ผู้จัดตั้งในแต่ละ EP.
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดผลงานผู้อื่น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายทําจากผู้แสดง หรือผู้ถูกถ่ายในคลิป และยินยอมให้เผยแพร่ได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ
 • หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปที่ส่งเข้าประกวด เคยเผยแพร่มาแล้ว หรือมิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม หรือการละเมิดสิทธิ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนและตัดสิทธิ์การร่วมประกวดทุกกิจกรรม รวมทั้งผู้จัดการประกวดไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหากมีการดําเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิ์ใดๆ ทางผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบกับการกระทําดังกล่าว
 • เนื้อหาคลิปต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในด้านการเชิญชวนเลิกบุหรี่ไฟฟ้า เชิญชวนไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า หรือให้ความรู้ในแง่มุมเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อตระหนักรู้เท่าทันพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าPod โดยจะต้องไม่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ต้องไม่ละเมิดต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องไม่พาดพิงการเมือง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีหรือก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สําหรับชุมชน TikTok
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดยินยอมให้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งขาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่นําผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางสมาพันธ์ฯ โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทราบ
 • การตัดสินของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หัวข้อการประกวด

 • Episode ที่ 1
  • หัวข้อ "บุหรี่ไฟฟ้า Pod ภัยร้ายทําลายคุณ"
  • ระยะเวลา พฤหัสบดี 1 ก.พ. 67 - พฤหัสบดี 15 ก.พ. 67
  • ประกาศผล ศุกร์ 23 ก.พ. 67
 • Episode ที่ 2
  • หัวข้อ "บุหรี่ไฟฟ้า Pod เพื่อนชวน อย่าลอง"
  • ระยะเวลา ศุกร์ 1 มี.ค. 67 - ศุกร์ 15 มี.ค. 67
  • ประกาศผล เสาร์23 มี.ค. 67
 • Episode ที่ 3
  • หัวข้อ "บุหรี่ไฟฟ้า นําเข้า ครอบครอง ซื้อ-ขาย ผิดกฎหมายนะ"
  • ระยะเวลา จันทร์ 1 เม.ย. 67 - จันทร์ 15 เม.ย. 67
  • ประกาศผล อังคาร 23 เม.ย. 67
 • Episode ที่ 4
  • หัวข้อ "เทคนิคการปฏิเสธขั้นเทพ ไม่เสพ ไม่สูบ บุหรี่ไฟฟ้า"
  • ระยะเวลา พุธ 1 พ.ค. 67 - พุธ 15 พ.ค. 67
  • ประกาศผล พฤหัสบดี 23 พ.ค. 67
 • Episode ที่ 5
  • หัวข้อ "พวกเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
  • ระยะเวลา เสาร์ 1 มิ.ย. 67 - เสาร์ 15 มิ.ย. 67
  • ประกาศผล อาทิตย์ 23 มิ.ย. 67

เกณฑ์การตัดสิน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีจํานวนการกดหัวใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ภายในวันเวลาที่ผู้จัดกําหนดไว้ในแต่ละ EP

รางวัลการประกวด
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 60,000 บาท โดยแบ่งเป็นเงินรางวัลในแต่ละ EP ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท จํานวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail: tiktok.natft@gmail.com
 • Line: https://line.me/R/ti/g/KgrIpCD2NZ
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2024 (All day) to 15 มิ.ย. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.